/ordlistan/anlaggningsforrattning
#faq-4

Anläggningsförrättning


En anläggningsförrättning är en lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen genom vilken en gemensamhetsanläggning inrättas, ändras eller upphävs. Anläggningsförrättning handläggs av lantmäterimyndigheten efter ansökan. Lantmäterimyndigheten har också begränsad möjlighet att ta officialinitiativ till anläggningsåtgärd.

Det är vanligt att flera anläggningsåtgärder handläggs i samma förrättning, liksom att en eller flera anläggningsåtgärder handläggs i samma förrättning som fastighetsbildningsåtgärder.

Lantmäterimyndigheten företräds vid anläggningsförrättning av en förrättningslantmätare. Lantmäterimyndigheten kan också utökas med två gode män, men det är mycket ovanligt. Det är således normalt förrättningslantmätaren som svarar för handläggningen. Till sin hjälp kan denne ha bl.a. mätningsingenjörer, karttekniker, administratörer m.fl. men det är förrättningslantmätaren som fattar besluten.

Förrättningslantmätaren har en officialutredningsskyldighet. Det är således förrättningslantmätaren som ska tillse att frågorna utreds i sådan grad att lantmäterimyndigheten kan gå till beslut. Detta är ett av flera betydelsefulla moment där förrättningsprocessen avviker från många andra myndighetsprocesser, exempelvis tvistemål i allmän domstol.

Avgörande för om yrkad anläggningsåtgärd kan läggas till grund för beslut är om vissa villkor är uppfyllda. De centrala villkoren är väsentlighetsvillkoret, båtnadsvillkoret, opinionsvillkoret och bästa läge samt utförande. Villkoren har till syfte att skydda enskilda – och i viss mån det allmänna – från oönskade effekter. Samtliga villkor är dispositiva, utom båtnadsvillkoret.

Gemensamhetsanläggning kan inrättas genom tvång. Det innebär att gemensamhetsanläggning kan inrättas på annans mark mot markägarens vilja. Vidare kan en fastighet tvingas in i en gemensamhetsanläggning mot ägarens vilja. En fastighet kan också tvinga sig in i en gemensamhetsanläggning mot de delägande fastigheternas vilja. Avgörande för om tvång kan tillämpas är i huvudsak de villkor som angivits ovan.

Vid anläggningsförrättning ska som huvudregel ett sammanträde hållas (förrättningssammanträde). Vid sammanträde redogör lantmäterimyndigheten för det material myndigheten har till underlag för beslut. Vidare redovisas yrkanden och medgivanden samt eventuella synpunkter från samråd med berörda myndigheter. Sakägare har möjlighet att lämna synpunkter. Vid sammanträdet kan ansökan utökas, yrkanden och medgivanden respektive bestridanden lämnas. Sammanträde fyller ofta en särskilt viktig funktion i ärenden med motsättningar mellan de deltagande sakägarna.

Vid inrättande av gemensamhetsanläggning åsätts de deltagande fastigheterna andelstal för utförande och drift. Andelstalet för anläggningens utförande ska sättas i relation till den nytta som respektive fastighet har av anläggningen. Ett mått på nyttan kan vara den värdeökning som fastigheten genomgår till följd av att den får del av gemensamhetsanläggningen. Andelstal för anläggningens drift ska sättas i relation till den omfattning som fastigheten beräknas använda anläggningen i.

Resultatet av anläggningsförrättning är – om beslut kan fattas i linje med yrkad anläggningsåtgärd – anläggningsbeslut, ersättningsbeslut, tillträdesbeslut, kostnadsfördelningsbeslut och avslutningsbeslut. Besluten noteras i en beslutshandling, benämnd beskrivning. Vidare noteras skälen för besluten mm i en handling kallad protokoll. En förteckning över samtal, inkomna handlingar mm noteras i ett dagboksblad. Anläggningens läge och rättigheternas utbredningsområde anges i en förrättningskarta. Alla handlingar i ärendet benämns gemensamt för en akt (förrättningsakt). Beslut kan normalt överklagas inom fyra veckor.

Det är möjligt att som fastighetsägare ha ombud eller biträde vid lantmäteriförrättning. Varje enskild fastighetsägare står dock själv för sina ombudskostnader under förrättningsfasen.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

A

Abstrakt fel

Allemansrätten

Allmänna fastighetstillbehör

Allmänning

Allmän plats

Allmänt vatten

Andelsöverlåtelse

Anläggningsförrättning

Anläggningsåtgärd

Ansökan om avstyckning

Ansökan om fastighetsbildning

Ansökan om fastighetsreglering

Ansökan om klyvning

Ansökan om sammanläggning

Arealfång

Arealförvärv

Arealöverlåtelse

Arkivforskning

Arrende

Avgärda by

Avrösningsjord

Avstyckning

Avsöndring

Avtalsrättighet

Avtalsservitut

Avvittring

B

Benefik

Beskrivning vid lantmäteriförrättning

Besparingsskog

Beståndsmetoden

BM-win

Bolby (Bohlby)

Bonitet

Bruttoarea, BTA

Byggnadslagen (1947:385)

Byggnads- och Brandstadga för rikets städer, 8 maj 1874

Byggnadsplan

Byggnadsstadga för stad och landsbygd av den 20 november 1931

Byggnadsstadgan (1947:390)

Byggnadsstadgan (1959:612)

Byggnadstillbehör

C

Civilrätt

D

Dagboksblad vid lantmäteriförrättning

Defensiv vattenrätt

Delningsgrund

Delägarfastighet

Delägarförvaltning

Delägarsammanträde

Detaljplan

Donationsjord

E

Enkel sämjedelning

Ensittarförrättning

Enskilt huvudmannaskap

Enskilt vatten

Enstaka hemman

Ett-fem-vatten / 1:5 vatten

Exploateringsavtal

Exploateringsgrad

Exploateringssamverkan

Expropriationslagen

F

Fastighet / Fastighetsbegreppet

Fastighetsbestämning

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningsförrättning

Fastighetsdomstolen

Fastighetsindelning

Fastighetsindelningsbestämmelser

Fastighetsköp

Fastighetsplan

Fastighetsregister

Fastighetsrätt

Fastighetstillbehör

Fastighetsöverlåtelse

Fel i fastighet

Femstenarör

Formalavtal

Formkrav

Formkrav fastighetsköp

Formkrav servitut

Formkrav tomträtt

Fornskifte

Friskilling

Fullmakt lantmäteriförrättning

Fysiska fastighetstillbehör

Fysiska fel

Fysiskt lokaliserat servitut

Färdig tomtmark

Fördjupad översiktsplan

Förening

Föreningsförvaltning

Förfogandeinskränkning

Förköpslagen

Förmedlat mantal

Förmånsfastighet

Förrättning

Förrättningsakt

Förrättningskostnad

Förtätningsområde

Förväntningsvärde

G

Gemensamhetsanläggning

Gemensam ägovidd

Genomförandeavtal

Graderingsvärde

Grannelagsrätt

Gränsutvisning

H

Hammarskifte

Handräckning

Hemulansvar

Hjärtsten

Huvudmannaskap

Hyra

Härskande fastighet

Hävning

I

Ideell ägarandel

Impediment

Industritillbehör

Influensregeln

Inrösningsjord

Inskrivning

Inteckning

Inteckningsfri avstyckning

Inäga

J

Jorddelning

Jordnatur

K

Karta vid lantmäteriförrättning

Klyvning

Kommunal lantmäterimyndighet

Kommunalt huvudmannaskap

Komplicerad sämjedelning

Konkret fel

Konsensualavtal

Kronohemman

Kvartersmark

Köp

L

Laga kraft

Lag angående stadsplan och tomtindelning (1907:67)

Lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Landvinning

Lantmäteriförrättning

Lantmäterikonsult

Lantmäterimyndighet

Ledningsförrättning

Ledningsrättsförrättning

Legalisering

Littrering

Ljus BTA

Lokaliserat servitut

Lukrativ vattenrätt

M

Mall servitutsavtal

Markanvisningsavtal

Markexploatering

Marknadsvärde

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljööverdomstolen

Marksamfällighet

Markupplåtelseavtal

Markåtkomst

Mindre brygga på annans vatten

Muntliga servitut

Myckenhetsservitut

N

Negativa servitut

Negativ rättskraft

Nullitet

Nybildning av fastighet

Nyttjanderätt

O

Obligationsrätt

Offentlig rätt

Officialansvar

Officialinitiativ

Officialrättighet

Officialservitut

Ofri tomt / Ofri tomt i stad

Olokaliserade servitut

Ombildning av fastighet

Ombud vid lantmäteriförrättning

Onerös

Ortsprismetoden

Oskiftad mark

P

Partiell nyttjanderätt

Permutation

Perpetua causa

Personalservitut

Planavtal

Plangenomförande

Plankarta

Planmonopol

Plan och bygglagen (1987:10), den äldre

Positiv rättskraft

Positivt servitut

Pris

Prisavdrag

Privat jorddelning

Privat ägostyckning

Priviligierade servitut

Protokoll vid lantmäteriförrättning

Påföljder – fel i fastighet

Pågående markanvändning

R

Rådighetsfel

Rådighetsinskränkning

Rågång

Råmark

Rå tomtmark

Rättskraft

Rättsliga fastighetstillbehör

Rättsliga fel

Rättsligt lokaliserade servitut

S

Sakrätt

Sakägarförteckning vid lantmäteriförrättning

Samfällighet

Samfällighetsutredning

Samäganderätt

Servitut

Servitutsegendom

Servitutslagen

Servitutsliknande rättigheter

Servitutsrekvisit

Servitutsändamål

Sidolöpare

Skadestånd

Skatteförrättning

Skatteklyvning

Skatteköp

Skattereglering

Skogsnormen

Snedklyvning

Stadsplan

Stadsplanelagen (1931:142)

Stamfastighet

Statlig lantmäterimyndighet

Styckningslott

Ståndortsindex

Ständig besittningsrätt

Svävarvillkor

Sämjedelning

Sämjeägoutbyte

Särskild gränsutmärkning

Särskild handräckning

T

Tillträde vid fastighetsöverlåtelse

Tillåten markanvändning

Tomt

Tomtindelning

Tomtlega

Tomträtt

Tomträtt – 1953 års ändringar

Tomträtt – 1967 års ändringar

Tomträtt – ersättning egendom

Tomträtt – tillbehör

Tomträtt – väsentligen för annat ändamål än bostadsbebyggelse

Tomträtt – ändamål och föreskrifter

Tomtöre

Total nyttjanderätt

Traditionell fastighet

Tredimensionell fastighet

Tredimensionell fastighetsbildning

Tredimensionellt fastighetsutrymme

U

Uppgrundning

Upphäva servitut

Upphäva sämjedelning

Upplåtelse

Upplåtelseavtal

Urholkad fastighet

Utilitas fundo

Utliggare

Utäga

V

Vattenområde

Vesterlinska Skolan

Vincinitas

Visare

Å

Åkernormen

Återgångsvillkor

Ä

Äganderättsutredning

Äganderättsövergången

Ägarkongruens

Ägarlägenhetsfastighet

Ägodelningsrätt

Ägogradering

Ägoutbyte

Äldre planformer

Ändra detaljplan

Ändra servitut

Ö

Överenskommelse

Överenskommelse om anläggningsåtgärd

Överenskommelse om fastighetsreglering

Överenskommelse om klyvning

Överenskommelse om ledningsrätt

Överlåtelse

Översiktsplan