/ordlistan/fel-i-fastighet
#faq-255

Fel i fastighet


Regler om fel i fastighet återfinns i huvudsak i 4 kap. 12 – 19 d §§ jordabalken. Reglerna är dispositiva, utom i fråga om vissa överlåtelser mellan näringsidkare och konsument. Parterna kan generellt såväl utöka som begränsa tillämpliga felregler genom bestämmelser i avtalet.

De typer av fel som regleras i jordabalken är tre, nämligen rättsliga fel, rådighetsfel och fysiska fel. Köparen har undersökningsplikt i fråga om fysiska fel, men inte gällande rättsliga fel och rådighetsfel.

Vi går nedan inte närmare in på reglerna om förbehåll, inskrivning, ond tro och rätt att kvarbli p.g.a. visst skriftligt kontrakt och tillträde.

Ett rättslig fel föreligger, enkelt uttryckt, om fastigheten har rättsliga belastningar som köparen inte kände till vid tidpunkten för överlåtelsen. Det kan exempelvis röra sig om att fastigheten är upplåten med servitut och att köparen inte kände till det när avtalet ingicks. Köparen kan förvänta sig att få fastigheten ren från rättsliga belastningar – andras anspråk på äganderätt, rätt att nyttja eller panträtt – om inget annat nämnts i samband med överlåtelsen. Under vissa förutsättningar faller upplåtelser som inte har förbehållits vid köpet, men i många fall kan även okända upplåtelser bli bestående mot köparen.

Ett rådighetsfel föreligger enkelt uttryckt om ett myndighetsbeslut begränsar köparens rådighet över fastigheten på ett sätt som denne inte hade skäl att förutsätta. Varje begränsning av rådigheten som följer av myndighetsbeslut utgör dock inte rådighetsfel. Mer generella regler och beslut som av någon anledning är okända för köparen, exempelvis strandskydd och stora detaljplaner, utgör inte rådighetsfel. Beslutet måste rikta sig till en mindre krets, exempelvis en frimärksplan (en mindre detaljplan), eller direkt avse den enskilda fastigheten. Beslutet måste vidare redan vara fattat eller stå i begrepp att fattas i samband med överlåtelsen.

Ett fysiskt fel föreligger om fastigheten inte stämmer överens med avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det förra – att fastigheten inte stämmer överens med avtalet – är ett så kallat konkret fel, d.v.s. en avvikelse från vad säljaren lovat i samband med överlåtelsen. Det senare – att fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta – är ett så kallat abstrakt fel, d.v.s. att fastigheten visserligen inte avviker från någon explicit utfästelse men att skicket ändå avviker i för hög grad från vad som får anses vara acceptabelt. Vid bedömning av om abstrakt fel föreligger är byggnadens ålder och allmänna skick av betydelse. Köparen får inte åberopa en avvikelse som fel som denne borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till dess skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Köparen bär således en undersökningsplikt och ansvar för de avvikelser som borde ha upptäckts vid denna undersökning. Säljaren svarar bara för de fel som inte kunde upptäckas, så kallade dolda fel. Väcker undersökningen misstankar, exempelvis i fråga om en fuktskada vid innertaket kan förväntas härröra från en större skada som är dold bakom innertaket, utökas undersökningsplikten, vilket kan innebära att innertaket måste öppnas. Undersökningsplikten begränsas av säljarens utfästelser.

Om fel har konstaterats kan tre olika påföljder påkallas: prisavdrag, hävning och skadestånd.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

A

Abstrakt fel

Allemansrätten

Allmänna fastighetstillbehör

Allmänning

Allmän plats

Allmänt vatten

Andelsöverlåtelse

Anläggningsförrättning

Anläggningsåtgärd

Ansökan om avstyckning

Ansökan om fastighetsbildning

Ansökan om fastighetsreglering

Ansökan om klyvning

Ansökan om sammanläggning

Arealfång

Arealförvärv

Arealöverlåtelse

Arkivforskning

Arrende

Avgärda by

Avrösningsjord

Avstyckning

Avsöndring

Avtalsrättighet

Avtalsservitut

Avvittring

B

Benefik

Beskrivning vid lantmäteriförrättning

Besparingsskog

Beståndsmetoden

BM-win

Bolby (Bohlby)

Bonitet

Bruttoarea, BTA

Byggnadslagen (1947:385)

Byggnads- och Brandstadga för rikets städer, 8 maj 1874

Byggnadsplan

Byggnadsstadga för stad och landsbygd av den 20 november 1931

Byggnadsstadgan (1947:390)

Byggnadsstadgan (1959:612)

Byggnadstillbehör

C

Civilrätt

D

Dagboksblad vid lantmäteriförrättning

Defensiv vattenrätt

Delningsgrund

Delägarfastighet

Delägarförvaltning

Delägarsammanträde

Detaljplan

Donationsjord

E

Enkel sämjedelning

Ensittarförrättning

Enskilt huvudmannaskap

Enskilt vatten

Enstaka hemman

Ett-fem-vatten / 1:5 vatten

Exploateringsavtal

Exploateringsgrad

Exploateringssamverkan

Expropriationslagen

F

Fastighet / Fastighetsbegreppet

Fastighetsbestämning

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningsförrättning

Fastighetsdomstolen

Fastighetsindelning

Fastighetsindelningsbestämmelser

Fastighetsköp

Fastighetsplan

Fastighetsregister

Fastighetsrätt

Fastighetstillbehör

Fastighetsöverlåtelse

Fel i fastighet

Femstenarör

Formalavtal

Formkrav

Formkrav fastighetsköp

Formkrav servitut

Formkrav tomträtt

Fornskifte

Friskilling

Fullmakt lantmäteriförrättning

Fysiska fastighetstillbehör

Fysiska fel

Fysiskt lokaliserat servitut

Färdig tomtmark

Fördjupad översiktsplan

Förening

Föreningsförvaltning

Förfogandeinskränkning

Förköpslagen

Förmedlat mantal

Förmånsfastighet

Förrättning

Förrättningsakt

Förrättningskostnad

Förtätningsområde

Förväntningsvärde

G

Gemensamhetsanläggning

Gemensam ägovidd

Genomförandeavtal

Graderingsvärde

Grannelagsrätt

Gränsutvisning

H

Hammarskifte

Handräckning

Hemulansvar

Hjärtsten

Huvudmannaskap

Hyra

Härskande fastighet

Hävning

I

Ideell ägarandel

Impediment

Industritillbehör

Influensregeln

Inrösningsjord

Inskrivning

Inteckning

Inteckningsfri avstyckning

Inäga

J

Jorddelning

Jordnatur

K

Karta vid lantmäteriförrättning

Klyvning

Kommunal lantmäterimyndighet

Kommunalt huvudmannaskap

Komplicerad sämjedelning

Konkret fel

Konsensualavtal

Kronohemman

Kvartersmark

Köp

L

Laga kraft

Lag angående stadsplan och tomtindelning (1907:67)

Lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Landvinning

Lantmäteriförrättning

Lantmäterikonsult

Lantmäterimyndighet

Ledningsförrättning

Ledningsrättsförrättning

Legalisering

Littrering

Ljus BTA

Lokaliserat servitut

Lukrativ vattenrätt

M

Mall servitutsavtal

Markanvisningsavtal

Markexploatering

Marknadsvärde

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljööverdomstolen

Marksamfällighet

Markupplåtelseavtal

Markåtkomst

Mindre brygga på annans vatten

Muntliga servitut

Myckenhetsservitut

N

Negativa servitut

Negativ rättskraft

Nullitet

Nybildning av fastighet

Nyttjanderätt

O

Obligationsrätt

Offentlig rätt

Officialansvar

Officialinitiativ

Officialrättighet

Officialservitut

Ofri tomt / Ofri tomt i stad

Olokaliserade servitut

Ombildning av fastighet

Ombud vid lantmäteriförrättning

Onerös

Ortsprismetoden

Oskiftad mark

P

Partiell nyttjanderätt

Permutation

Perpetua causa

Personalservitut

Planavtal

Plangenomförande

Plankarta

Planmonopol

Plan och bygglagen (1987:10), den äldre

Positiv rättskraft

Positivt servitut

Pris

Prisavdrag

Privat jorddelning

Privat ägostyckning

Priviligierade servitut

Protokoll vid lantmäteriförrättning

Påföljder – fel i fastighet

Pågående markanvändning

R

Rådighetsfel

Rådighetsinskränkning

Rågång

Råmark

Rå tomtmark

Rättskraft

Rättsliga fastighetstillbehör

Rättsliga fel

Rättsligt lokaliserade servitut

S

Sakrätt

Sakägarförteckning vid lantmäteriförrättning

Samfällighet

Samfällighetsutredning

Samäganderätt

Servitut

Servitutsegendom

Servitutslagen

Servitutsliknande rättigheter

Servitutsrekvisit

Servitutsändamål

Sidolöpare

Skadestånd

Skatteförrättning

Skatteklyvning

Skatteköp

Skattereglering

Skogsnormen

Snedklyvning

Stadsplan

Stadsplanelagen (1931:142)

Stamfastighet

Statlig lantmäterimyndighet

Styckningslott

Ståndortsindex

Ständig besittningsrätt

Svävarvillkor

Sämjedelning

Sämjeägoutbyte

Särskild gränsutmärkning

Särskild handräckning

T

Tillträde vid fastighetsöverlåtelse

Tillåten markanvändning

Tomt

Tomtindelning

Tomtlega

Tomträtt

Tomträtt – 1953 års ändringar

Tomträtt – 1967 års ändringar

Tomträtt – ersättning egendom

Tomträtt – tillbehör

Tomträtt – väsentligen för annat ändamål än bostadsbebyggelse

Tomträtt – ändamål och föreskrifter

Tomtöre

Total nyttjanderätt

Traditionell fastighet

Tredimensionell fastighet

Tredimensionell fastighetsbildning

Tredimensionellt fastighetsutrymme

U

Uppgrundning

Upphäva servitut

Upphäva sämjedelning

Upplåtelse

Upplåtelseavtal

Urholkad fastighet

Utilitas fundo

Utliggare

Utäga

V

Vattenområde

Vesterlinska Skolan

Vincinitas

Visare

Å

Åkernormen

Återgångsvillkor

Ä

Äganderättsutredning

Äganderättsövergången

Ägarkongruens

Ägarlägenhetsfastighet

Ägodelningsrätt

Ägogradering

Ägoutbyte

Äldre planformer

Ändra detaljplan

Ändra servitut

Ö

Överenskommelse

Överenskommelse om anläggningsåtgärd

Överenskommelse om fastighetsreglering

Överenskommelse om klyvning

Överenskommelse om ledningsrätt

Överlåtelse

Översiktsplan