/ordlistan/ansokan-om-fastighetsbildning
#faq-6

Ansökan om fastighetsbildning


Ansökan om fastighetsbildning görs skriftligen hos den lantmäterimyndighet som ansvarar för fastighetsbildningen där den eller de aktuella fastigheterna är belägna. Det finns i dag 39 kommunala lantmäterimyndigheter och en statlig. Under pågående förrättning kan ansökan också ske muntligen vid förrättningssammanträde. En sådan utökning av en pågående förrättningen ska godtas av lantmäterimyndigheten om den väckta frågan lämpligen kan prövas vid samma förrättning.

Fastighetsbildning är en privaträttslig angelägenhet. Lantmäterimyndigheten bedriver alltså ingen uppsökande verksamhet i fråga om olämpliga fastigheter och initierar inte själva förrättningar. De har möjlighet att utöka pågående förrättningar, men då bara i vissa begränsade frågor. Det är alltså upp till fastighetens ägare att själv begära förrättning. Kommunen och länsstyrelsen har också viss begränsad initiativrätt, men det är relativt ovanligt att detta används. Nyttjanderättshavare kan inte initiera lantmäteriförrättning. Sammantaget innebär det att det i princip uteslutande är fastighetsägare som initierar förrättningar och därmed också bestämmer vad som ska prövas. Fastighetsägaren styr sedan ramarna för prövningen genom att utöka eller begränsa ansökan.

I ansökan ska sökanden ange den åtgärd som denne önskar genomförd och de fastigheter som denne för talan för. Ansökan ska undertecknas eller skrivas under med en elektronisk underskrift av sökanden eller sökandens ombud. Notera att det råder nödvändig processgemenskap i fråga om att initiera de flesta typerna av lantmäteriförrättningar, d.v.s. alla delägare i fastigheten måste då gemensamt underteckna ansökan.

Sökanden ska vidare ange vissa uppgifter som personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och andra förhållanden som är av betydelse för delgivning med denne. Motsvarande information ska också lämnas för ställföreträdare, ombud och enskilda som i egenskap av fastighetsägare eller rättighetshavare kan beröras av ansökan.

Till ansökan ska sökanden bifoga de handlingar som denne har och som är av betydelse för saken. Handlingarna ska ges in i original eller i form av en bestyrkt kopia. Ansökan kan lämpligen innehålla en karta som visar önskad förändring av fastighetsindelning eller rättighetsupplåtelser samt tydliga yrkanden. Det är värt att notera att mer komplicerade lantmäteriförrättningar ofta är en iterativ process där ansökan justeras över tid i takt med att utredningen drivs längre, motpartens yrkanden klarnar och yrkandena kan anpassas efter lantmätarens bedömningar. Lantmäterimyndigheten är en förvaltningsmyndighet och har som sådan skyldighet att ge dig visst stöd. Den hjälpen kan vara av stor betydelse då fastighetsbildningsfrågor kan vara komplicerade varför förrättningslantmätarens specialkunskap kan hjälpa dig att justera ansökan för att bättre uppnå avsedd effekt.

Ansökan bör innehålla nödvändiga behörighetshandlingar. Har du ett ombud i förrättningen bifogas lämpligen en skriftlig fullmakt. Bygger förrättningen på ett förvärv bör fångeshandlingen bifogas redan i ansökan. Detta är särskilt viktigt om förvärvet avser en del av en fastighet.

Ställs förrättning in svarar normalt sökanden för förrättningskostnaderna. D.v.s. om du ansöker om en förrättning som det senare visar sig inte kan genomföras så som du begärt och du inte heller kan justera din talan så att hindren kan undanröjas får du betala de upplupna förrättningskostnaderna. Det kan därför finnas anledning att flera fastighetsägare – i åtgärder där så är möjligt – gör en gemensam ansökan. Genomförs förrättningen enligt ansökan fördelas förrättningskostnaderna normalt efter vad som är skäligt.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

A

Abstrakt fel

Allemansrätten

Allmänna fastighetstillbehör

Allmänning

Allmän plats

Allmänt vatten

Andelsöverlåtelse

Anläggningsförrättning

Anläggningsåtgärd

Ansökan om avstyckning

Ansökan om fastighetsbildning

Ansökan om fastighetsreglering

Ansökan om klyvning

Ansökan om sammanläggning

Arealfång

Arealförvärv

Arealöverlåtelse

Arkivforskning

Arrende

Avgärda by

Avrösningsjord

Avstyckning

Avsöndring

Avtalsrättighet

Avtalsservitut

Avvittring

B

Benefik

Beskrivning vid lantmäteriförrättning

Besparingsskog

Beståndsmetoden

BM-win

Bolby (Bohlby)

Bonitet

Bruttoarea, BTA

Byggnadslagen (1947:385)

Byggnads- och Brandstadga för rikets städer, 8 maj 1874

Byggnadsplan

Byggnadsstadga för stad och landsbygd av den 20 november 1931

Byggnadsstadgan (1947:390)

Byggnadsstadgan (1959:612)

Byggnadstillbehör

C

Civilrätt

D

Dagboksblad vid lantmäteriförrättning

Defensiv vattenrätt

Delningsgrund

Delägarfastighet

Delägarförvaltning

Delägarsammanträde

Detaljplan

Donationsjord

E

Enkel sämjedelning

Ensittarförrättning

Enskilt huvudmannaskap

Enskilt vatten

Enstaka hemman

Ett-fem-vatten / 1:5 vatten

Exploateringsavtal

Exploateringsgrad

Exploateringssamverkan

Expropriationslagen

F

Fastighet / Fastighetsbegreppet

Fastighetsbestämning

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningsförrättning

Fastighetsdomstolen

Fastighetsindelning

Fastighetsindelningsbestämmelser

Fastighetsköp

Fastighetsplan

Fastighetsregister

Fastighetsrätt

Fastighetstillbehör

Fastighetsöverlåtelse

Fel i fastighet

Femstenarör

Formalavtal

Formkrav

Formkrav fastighetsköp

Formkrav servitut

Formkrav tomträtt

Fornskifte

Friskilling

Fullmakt lantmäteriförrättning

Fysiska fastighetstillbehör

Fysiska fel

Fysiskt lokaliserat servitut

Färdig tomtmark

Fördjupad översiktsplan

Förening

Föreningsförvaltning

Förfogandeinskränkning

Förköpslagen

Förmedlat mantal

Förmånsfastighet

Förrättning

Förrättningsakt

Förrättningskostnad

Förtätningsområde

Förväntningsvärde

G

Gemensamhetsanläggning

Gemensam ägovidd

Genomförandeavtal

Graderingsvärde

Grannelagsrätt

Gränsutvisning

H

Hammarskifte

Handräckning

Hemulansvar

Hjärtsten

Huvudmannaskap

Hyra

Härskande fastighet

Hävning

I

Ideell ägarandel

Impediment

Industritillbehör

Influensregeln

Inrösningsjord

Inskrivning

Inteckning

Inteckningsfri avstyckning

Inäga

J

Jorddelning

Jordnatur

K

Karta vid lantmäteriförrättning

Klyvning

Kommunal lantmäterimyndighet

Kommunalt huvudmannaskap

Komplicerad sämjedelning

Konkret fel

Konsensualavtal

Kronohemman

Kvartersmark

Köp

L

Laga kraft

Lag angående stadsplan och tomtindelning (1907:67)

Lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Landvinning

Lantmäteriförrättning

Lantmäterikonsult

Lantmäterimyndighet

Ledningsförrättning

Ledningsrättsförrättning

Legalisering

Littrering

Ljus BTA

Lokaliserat servitut

Lukrativ vattenrätt

M

Mall servitutsavtal

Markanvisningsavtal

Markexploatering

Marknadsvärde

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljööverdomstolen

Marksamfällighet

Markupplåtelseavtal

Markåtkomst

Mindre brygga på annans vatten

Muntliga servitut

Myckenhetsservitut

N

Negativa servitut

Negativ rättskraft

Nullitet

Nybildning av fastighet

Nyttjanderätt

O

Obligationsrätt

Offentlig rätt

Officialansvar

Officialinitiativ

Officialrättighet

Officialservitut

Ofri tomt / Ofri tomt i stad

Olokaliserade servitut

Ombildning av fastighet

Ombud vid lantmäteriförrättning

Onerös

Ortsprismetoden

Oskiftad mark

P

Partiell nyttjanderätt

Permutation

Perpetua causa

Personalservitut

Planavtal

Plangenomförande

Plankarta

Planmonopol

Plan och bygglagen (1987:10), den äldre

Positiv rättskraft

Positivt servitut

Pris

Prisavdrag

Privat jorddelning

Privat ägostyckning

Priviligierade servitut

Protokoll vid lantmäteriförrättning

Påföljder – fel i fastighet

Pågående markanvändning

R

Rådighetsfel

Rådighetsinskränkning

Rågång

Råmark

Rå tomtmark

Rättskraft

Rättsliga fastighetstillbehör

Rättsliga fel

Rättsligt lokaliserade servitut

S

Sakrätt

Sakägarförteckning vid lantmäteriförrättning

Samfällighet

Samfällighetsutredning

Samäganderätt

Servitut

Servitutsegendom

Servitutslagen

Servitutsliknande rättigheter

Servitutsrekvisit

Servitutsändamål

Sidolöpare

Skadestånd

Skatteförrättning

Skatteklyvning

Skatteköp

Skattereglering

Skogsnormen

Snedklyvning

Stadsplan

Stadsplanelagen (1931:142)

Stamfastighet

Statlig lantmäterimyndighet

Styckningslott

Ståndortsindex

Ständig besittningsrätt

Svävarvillkor

Sämjedelning

Sämjeägoutbyte

Särskild gränsutmärkning

Särskild handräckning

T

Tillträde vid fastighetsöverlåtelse

Tillåten markanvändning

Tomt

Tomtindelning

Tomtlega

Tomträtt

Tomträtt – 1953 års ändringar

Tomträtt – 1967 års ändringar

Tomträtt – ersättning egendom

Tomträtt – tillbehör

Tomträtt – väsentligen för annat ändamål än bostadsbebyggelse

Tomträtt – ändamål och föreskrifter

Tomtöre

Total nyttjanderätt

Traditionell fastighet

Tredimensionell fastighet

Tredimensionell fastighetsbildning

Tredimensionellt fastighetsutrymme

U

Uppgrundning

Upphäva servitut

Upphäva sämjedelning

Upplåtelse

Upplåtelseavtal

Urholkad fastighet

Utilitas fundo

Utliggare

Utäga

V

Vattenområde

Vesterlinska Skolan

Vincinitas

Visare

Å

Åkernormen

Återgångsvillkor

Ä

Äganderättsutredning

Äganderättsövergången

Ägarkongruens

Ägarlägenhetsfastighet

Ägodelningsrätt

Ägogradering

Ägoutbyte

Äldre planformer

Ändra detaljplan

Ändra servitut

Ö

Överenskommelse

Överenskommelse om anläggningsåtgärd

Överenskommelse om fastighetsreglering

Överenskommelse om klyvning

Överenskommelse om ledningsrätt

Överlåtelse

Översiktsplan