Fokus på fastighetsrätt

 

Vesterlins är ett kunskapsföretag med fokus på fastighetsrätt. Gruppen består av en blandning av jurister, civilingenjörer, lantmätare och en teknologie doktor.

 

Den gemensamma nämnaren för oss på Vesterlins är vårt djupa intresse av rättsområdet och dess praktiska tillämpning. Ett intresse som vi tänker fortsätta att utveckla genom uppdrag, kurser och diskussioner.

 

Täcker det mesta inom fastighetsrätten

Även om våra intressen och erfarenheter till stor del överlappar varandra så har vi valt att specialisera oss inom olika områden. Vilka framgår delvis av presentationen nedan. Tillsammans täcker vi det mesta inom fastighetsrätten och de angränsande rättsområdena, men givetvis inte allt. Skulle vi mot förmodan inte kunna hjälpa dig ser vi till att du får veta det och slussar dig sedan vidare till någon av våra samarbetspartners.

 

Samverkan leder till ännu bättre resultat

Inför varje uppdrag eller utbildning gör vi en bedömning av hur vi bör formera oss för att på bästa sätt lösa uppgiften. Vår erfarenhet säger oss att samverkan leder till ännu bättre resultat. Det gör att ett uppdrag eller en utbildning från Vesterlins ofta är en produkt av ett samarbete mellan flera personer.

 

Vi har vår huvudsakliga etablering i Stockholm, men jobbar över hela landet.

Jobba hos oss

 

 

Lärare

Utöver våra anställda har vi även externa lärare som kommer in och håller i utbildningar. Läs mer om alla våra lärare här.

 

 

Vesterlins integritetspolicy

Här finns Vesterlins integritetspolicy. Här redovisas hur och varför vi samlar in personuppgifter, vad vi använder dem till och hur de personer vars uppgifter vi hanterar kan utöva sina rättigheter enligt GDPR.

 

Tomas Vesterlin

jurist och civilingenjör, delägare och VD

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]
Telefon: 070-719 70 05

Läs mer

Kort om Tomas

Tomas har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan (lantmätare) med fastighetsrättslig inriktning. Han har även en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot fastighets- och miljörätt. Tomas var under drygt tio år anställd på Lantmäteriet, först som chef och senare på myndighetens fastighetsrättsliga stab. Han har även tjänstgjort på Justitiedepartementet och då arbetat med lagutveckling rörande förrättningslagstiftningen.

 

Tomas arbetar i dag till stor del med utbildning och strategisk rådgivning inom flera olika delar av det fastighetsrättsliga området.

 

2016 gav Tomas ut boken Servitut i teori och praktik tillsammans med Barbro Julstad.

 

Specialområden

Planering och plangenomförande, överlåtelser och upplåtelser, genomförandeavtal, fastighetsbildning och anläggningsförrättningar, markåtkomst

Olof Graner

civilingenjör lantmäteri, delägare

 


Kontakt
E-post: fö[email protected]
Telefon: 070-787 00 73

Läs mer

Kort om Olof

Olof har en bakgrund som förrättningslantmätare och har lång erfarenhet av fastighetsbildning inom tätort. Innan han började på Vesterlins i november 2014 jobbade han med detaljplaneprocessen och med plangenomförande på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

 

Markåtkomstfrågor i planering- och genomförandeskedet rörande infrastruktur såsom vägar, ledningar, spårtrafik, tunnlar är Olofs hemmaplan. Han har också lång erfarenhet av tredimensionell fastighetsbildning berörande såväl ny som gammal bebyggelse. En annan favoritgren är gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningen i alla dess former.

 

Olof är i dag bland annat anlitad som fastighetsrättslig expert vid utbyggnaden av tunnelbanan och han arbetar med mark- och tillståndsfrågor avseende elledningar i projektet Stockholms Ström. Därutöver har han uppdrag avseende detaljplanprocesser, tredimensionell fastighetsbildning, med mera.

 

Specialområden

Planering och plangenomförande, 3D-fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, PBL.

Elin Raask

civilingenjör lantmäteri, delägare

 

om_oss_elin_raask_new

Kontakt
E-post: fö[email protected]
Telefon: 070-792 78 71

Läs mer

Kort om Elin

Elin har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan (lantmätare) med fastighetsrättslig inriktning. Hon har bland annat arbetat som förrättningslantmätare på Lantmäteriet, exploateringsingenjör på kommun och som fastighetsrättslig konsult.

 

I dag arbetar Elin i huvudsak med fastighetsrättsliga frågor kopplade till utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

 

Specialområden

Infrastruktur, markexploatering, projektledning, förhandling.

Anna Zidén

jurist

 

om_oss_anna_ziden_new

Kontakt
E-posten: fö[email protected]
Telefon: 070-885 91 44‬‬

Läs mer

Kort om Anna

Anna har en juristexamen från Stockholms universitet med specialinriktning i fastighetsrätt från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har arbetat som jurist och förrättningslantmätare på Lantmäteriet samt som projektledare och mark- och exploateringsingenjör på Botkyrka kommun.

 

Anna arbetar nu på ett långtidsuppdrag på Trafikverket med projekt E4 Förbifart Stockholm.

 

Specialområden

Fastighetsrättsliga avtal, arrenden, infrastruktur, exploateringsprojekt, miljörätt.

Kristina Thimberg

civilingenjör lantmäteri, delägare

 

Kontakt
E-post: fö[email protected]
Telefon: 073 – 687 03 14

Läs mer

Kort om Kristina

Kristina har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan (lantmätare) med fastighetsrättslig inriktning. Hon har bland annat arbetat 13 år på statlig och kommunal lantmäterimyndighet. Först som förrättningslantmätare och sedan som Lantmäterichef i Södertälje kommun.

 

Idag arbetar Kristina med både uppdrag åt privata fastighetsägare och exploatörer så som till exempel utveckling av fastigheter, förrättningsförberedelser, plangenomförande och ombud vid lantmäteriförrättningar, samt större uppdrag i offentlig förvaltning så som fastighetsbildningsfrågor i infrastrukturprojekt. Kristina är också en av Vesterlins kursledare.

 

Specialområden

Lantmäteriförrättningar, detaljplaner och plangenomförande, ledarskap och utveckling.

Per Stafverfeldt

civilingenjör samhällsbyggnad

 

Kontakt
E-post: fö[email protected]
Telefon: 076 – 941 90 77

Läs mer

Kort om Per

Per har en civilingenjörsexamen i Samhällsbyggnad med inriktning mot Mark- och fastighetsjuridik från Kungliga Tekniska högskolan.

 

Efter examen arbetade han ett antal år som förrättningslantmätaren på Lantmäteriet och har därefter fortsatt som fastighetsansvarig på Sveaskog och  handläggare på Naturvårdsverket.

 

Per började hos oss på Vesterlins i september 2017.

 

Specialområden

Barbro Julstad

teknologie doktor

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon:

Läs mer

Kort om Barbro

Barbro har en lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor, bland annat av fastighetsrättsligt utvecklingsarbete av olika slag och av undervisning vid såväl högskolor som i andra sammanhang. Hon har tidigare arbetat som fastighetsrättschef inom division Fastighetsbildning vid Lantmäteriet. Hon är teknologie doktor och har varit lektor vid Kungliga Tekniska högskolans dåvarande lantmäteriprogram. Dessförinnan har hon även arbetat som förrättningslantmätare.

 

Barbro har i sina olika yrkesroller deltagit som expert och sakkunnig i olika statliga utredningar inom det fastighetsrättsliga området. Hon är en av författarna till Fastighetsbildningslagen. En kommentar. Hon är även författare till boken Fastighetsindelning och markanvändning samt medförfattare till boken Tredimensionell fastighetsindelning. 2016 gav Barbro även ut boken Servitut i teori och praktik tillsammans med Tomas Vesterlin.

 

Specialområden

Fastighetsrättsliga frågor i vid bemärkelse, särskilt frågan om kopplingen mellan markanvändning och fastighetsindelningen. Det betyder att förrättningslagstiftningen utgör det centrala intresseområde, men även jordabalkens betydelse för fastighetsbegreppet och möjligheten att göra rättighetsupplåtelser i fastigheter samt planlagstiftningen och annan lagstiftning av betydelse för markanvändningen innefattas.

Johanna Twengström

civilingenjör samhällsbyggnad

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 070-8531446

Läs mer

Kort om Johanna

Johanna har en civilingenjörsexamen i Samhällsbyggnad med inriktning mot Mark- och fastighetsjuridik från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har en bakgrund som förrättningslantmätare och som konsult med uppdrag inom markförhandling och fastighetsbildning.

 

Johanna arbetar idag med fastighetsrättsliga frågor kopplade till utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

 

Specialområden

Lantmäteriförrättningar och infrastruktur.

Henrik Trofast

civilingenjör lantmäteri

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 070-688 08 07

Läs mer

Kort om Henrik

Henrik har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan med fastighetsrättslig inriktning. Henrik har lång arbetslivserfarenhet inom branschen och har tidigare arbetat som bl.a. som chef för lantmäterimyndigheten i Stockholm och nu senast som avdelningschef i Haninge.

 

Idag arbetar Henrik med uppdrag både åt privata fastighetsägare och exploatörer så som till exempel utveckling av fastigheter, förrättningsförberedelser, plangenomförande och ombud vid lantmäteriförrättningar.

 

Specialområden

Lantmäteriförrättningar, 3D-fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, detaljplaner och plangenomförande.

Kristin Norberg

jurist

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 076-171 08 10

Läs mer

Kort om Kristin

Kristin har en juristexamen från Göteborgs universitet. Hon har tidigare arbetat som markförvaltare, exploateringsprojektledare och jurist på fastighetskontoret, Västerås stad.

 

Idag arbetar Kristin mycket med fastighetsrättsliga avtal, domstolsprocesser och strategiska utredningar. Hon arbetar även som juridiskt stöd på mark- och exploateringsavdelningen i Eskilstuna kommun och med uppdrag hos Ellevio.

 

Specialområden

Markexploatering, avtalsrätt i fastighetsrättsliga sammanhang, hyres- och arrenderätt, miljörätt, processrätt.

Qarin Bånkestad

civilingenjör lantmäteri

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 070-361 39 90

Läs mer

Kort om Qarin

Qarin är teknisk lantmätare och en fena på att hantera gamla och nya ritningar och kartor. Hon behärskar bland annat mätning, kartering, hantering av mätdata och GIS.

Karin Magnusson

ekonomikoordinator

 

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 070-092 34 26

Läs mer

Kort om Karin

Karin har mångårig erfarenhet av ekonomi-, personal-, och fastighetsfrågor. Hon har arbetat på Lantmäteriet i över 20 år och kommer senast från fastighetsbildning vid Lantmäteriet som ekonom/handläggare.

 

På Vesterlins arbetar Karin främst med ekonomi och kursadministration. Hon kommer även vara kontorets allt-i-allo och kommer kunna hjälpa till i mindre uppdrag.

 

Specialområden

Ekonomi- och personalfrågor

Lotta Franzén

civilingenjör samhällsbyggnad

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 073 – 626 29 28

Läs mer

Kort om Lotta

Lotta börjarde hos oss i augusti 2016. Hon har en civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnad med inriktning mot Mark- och fastighetsjuridik från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har en bakgrund som förrättningslantmätare på Lantmäteriet och på de kommunala lantmäterimyndigheterna i Södertälje och Täby.

Lotta arbetar idag med fastighetsrättsliga frågor berörande kollektivtrafiken i Stockholm på uppdrag av Trafikförvaltningen, SLL.

 

Specialområden

Lotta kommer att arbeta med lantmäteriförrättningar men också med andra uppdrag avseende bland annat infrastrukturutbyggnad.

Katrin Söderberg

marknadskoordinator

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 070-014 19 15

Läs mer

Kort om Katrin

I september 2016 började Katrin på Vesterlins som marknadskoordinator. Hon har en examen från GI, Grafiska Institutet, på Stockholms Universitet.

 

Tidigare arbetserfarenhet har Katrin bland annat som grafisk formgivare på AGA, originalare på Big Image, reklamproducent på Actic samt kommunikatör på Stockholmsidrotten. Idag arbetar hon huvudsakligen med Vesterlins marknadsfrågor och marknadsföring.

Håkan Andersson

civilingenjör samhällsbyggnad

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 070-884 86 71

Läs mer

Kort om Håkan

Håkan har en civilingenjörsexamen från Samhällsbyggnad med inriktning mot Mark- och fastighetsjuridik från Kungliga Tekniska högskolan. Han har tidigare arbetat som markförhandlare på Trafikverket, byggprojekledare på Stockholms kommun och som fastighetsrättslig konsult, med mark- och exploateringsfrågor åt kommuner och staten.

Idag arbetar Håkan främst med utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

 

Specialområden

Infrastruktur, fastighetsrättsliga avtal och förhandling.

Elisabeth von Krusenstierna

Lantmätare

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 072-925 75 35

Läs mer

Kort om Elisabeth

Elisabeth von Krusenstierna är utbildad lantmätare vid Kungliga Tekniska högskolan. Elisabeth har arbetslivserfarenhet från såväl statliga som kommunala lantmäterimyndigheter där hon har fått en gedigen erfarenhet av alla sorters lantmäteriförrättningar.

 

Elisabeth är till vardags stationerad på Vesterlins lokalkontor i Östersund, men arbetar med uppdrag både norr och söder om Dalälven.

 

Specialområden

Lantmäteriförrättningar på längden och tvären

Elisabet Granbacka

Civilingenjör lantmäteri

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 070-023 08 33

Läs mer

Kort om Elisabet

Elisabet har en civilingenjörsexamen inom lantmäteri, med fastighetsrättslig inriktning från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har tidigare arbetat med markåtkomstfrågor inom telekom, som exploateringsingenjör och som förrättningslantmätare i 10 år på statlig och kommunal myndighet, nu senast på Haninge kommun.

 

Elisabets nya uppdrag är på Nacka kommun som exploateringsingenjör.

 

Specialområden

Fastighetsbildning, lantmäteriförrättningar, detaljplaner och plangenomförande.

Minna Lahti

Jurist

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 070-022 54 42

Läs mer

Kort om Minna

Minna har en juristexamen från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som förrättningslantmätare på SLM Stockholm och Hyres- och arrendenämnden i Stockholm men kommer nu senast från Trafikverket där hon arbetat som markförvaltare.

 

Minna arbetar nu på uppdrag åt SL med Roslagsbanans utbyggnad .

 

Specialområden

Arrenderätt, fastighetsrättsliga avtal, fastighetsbildning

Victoria Valdebenito Valle

Lantmätare

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 073-750 04 20

Läs mer

Kort om Victoria

Victoria är utbildad Lantmäteritekniksingenjör på Högskolan Väst. Hon har tidigare arbetat på Trafikverket som markförhandlare för Stora Projekt. Victoria har även arbetat som fastighetssamordnare på Projekt Citybanan och markförhandlare på Projekt E4 Förbifart Stockholm där huvudrollen var evakueringssamordnare och tillfällig vistelse.

 

Idag arbetar Victoria i ett projekt som samordnare, omgivningspåverkan och tillfällig vistelse på FUT avdelning Söder.

 

 

Specialområden

Strategisk planering omgivningspåverkan, planering och samordning av tillfällig vistelse infrastrukturprojekt, verksamhetsskador, enligt MB 32 kap.

Malin Ronnebro

Lantmätare – Föräldraledig

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 070-023 23 71

Läs mer

Kort om Malin

Malin har en examen från Lantmätarprogrammet med inriktning ekonomi/juridik från Högskolan i Gävle. Hon har tidigare arbetat som Förrättningslantmätare på Lantmäteriet Stockholm samt exploateringsingenjör på Göteborgs kommun.

 

Malin arbetar nu som exploateringsingenjör/projektledare på Nacka kommun.

 

Specialområden

Lantmäteri- och exploateringsfrågor

Malin Hultman

Ingenjör

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 072-854 04 05

Läs mer

Kort om Malin

Malin började hos oss i september 2018. Hon har studerat till civilingenjör inom Samhällsbyggnad med inriktning mot hållbar stadsplanering. Tidigare har hon arbetat som exploateringsingenjör på Södertälje kommun samt Danderyds kommun. Malins nya uppdrag är på Nacka kommun som exploateringsingenjör och projektledare.

 

Specialområden

Mark och exploatering, detaljplaner och plangenomförande, projektledning.

Kerstin Söderberg

civilingenjör samhällsbyggnad

 

Kontakt

E-post: fö[email protected]

Telefon: 079-075 05 08

Läs mer

Kort om Kerstin

Kerstin började hos Vesterlins i mars 2019. Hon har en civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnad med inriktning mot Mark- och fastighetsjuridik från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har en bakgrund som förrättningslantmätare på den kommunala lantmäterimyndigheten i Nacka.

Kerstin arbetar idag med fastighetsrättsliga frågor berörande kollektivtrafiken i Stockholm på uppdrag av Trafikförvaltningen, SLL.

 

Specialområden

Kerstin kommer att arbeta med lantmäteriförrättningar men också med andra uppdrag avseende bland annat infrastrukturutbyggnad.

Kontakta oss gärna, vi svarar så snart vi kan

Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss på 08-684 57 100