Olof Graner

civilingenjör lantmäteri, delägare

Olof Graner

civilingenjör lantmäteri, delägare

Kort om Olof

Olof har en bakgrund som förrättningslantmätare och har lång erfarenhet av fastighetsbildning inom tätort. Innan han började på Vesterlins i november 2014 jobbade han med detaljplaneprocessen och med plangenomförande på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Markåtkomstfrågor i planering- och genomförandeskedet rörande infrastruktur såsom vägar, ledningar, spårtrafik, tunnlar är Olofs hemmaplan. Han har också lång erfarenhet av tredimensionell fastighetsbildning berörande såväl ny som gammal bebyggelse. En annan favoritgren är gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningen i alla dess former.

Olof är i dag bland annat anlitad som fastighetsrättslig expert vid utbyggnaden av tunnelbanan och han arbetar med mark- och tillståndsfrågor avseende elledningar i projektet Stockholms Ström. Därutöver har han uppdrag avseende detaljplanprocesser, tredimensionell fastighetsbildning, med mera.