Markföroreningar vid planläggning och exploatering

Struktur och kunskap lägger grunden för ett lyckat projekt

Boka 12 dec 2024

Datum
12 dec 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin
Theresia du Pau Theresia du Pau
Emma Platesjö Emma Platesjö
Karin Skattegård Karin Skattegård

Kursen ingår i följande program

Markförvaltning – 12 dagar

Exploatering – 12 dagar

Markföroreningar vid planläggning och exploatering

Struktur och kunskap lägger grunden för ett lyckat projekt


Planläggning och exploatering sker i dag inom områden som tidigare ansågs vara allt för förorenade för att kunna utvecklas. Det är utmanande. För att lyckas med ett sådant projekt krävs samverkan mellan olika kompetenser. Under kursen fördjupar vi oss i de faktorer som är avgörande för att skapa förutsägbarhet och en högkvalitativ slutprodukt.

Planläggning och exploatering av förorenade områden kräver kunskap inom vitt skilda områden, inte minst miljöteknik och juridik. Av det skälet hålls kursen av fyra lärare, alla med en nyckelkompetens för ett lyckat projekt, alla med intresse inte bara av detaljerna inom sitt ämnesområde utan också av den helhet som leder till det gemensamma målet. De som håller i kursen är två miljötekniker, en jurist och en lantmätare. Kursen ges i samverkan mellan Wescon och Vesterlins.

Under kursen inleder vi med de miljötekniska och juridiska problemställningar som måste klargöras tidigt. Vi ser därefter till hur planläggning och val av bebyggelsestruktur kan anpassas efter förutsättningarna. Utöver miljötekniska och juridiska frågor lyfts de ekonomiska aspekterna av olika val samt de risker som följer av alternativa ageranden. Vi belyser vanliga risker och problem samt hur de kan hanteras.

Kursen innehåller

 • Kursen har utpräglade teoretiska inslag vilka varvas med praktiska exempel.
 • Introduktion – En strukturell överblick över projektet och dess hållpunkter
 • Rätten att utveckla en förorenad fastighet – Vad kan jag som ägare kräva egentligen?
 • Olika föroreningar – En historik
 • Föroreningar i en juridisk kontext – Vem är ansvarig och för vad?
 • Undersökning och riskbedömning – Hur ser föroreningssituationen ut och vilka är riskerna
 • Planläggning av förorenade områden – Utredningar och skadeståndsansvar
 • Åtgärdsutredning och riskbedömning – Vilka åtgärder är möjliga och vilken är lämpligast?
 • Planläggning av förorenade områden – Val av planbestämmelser
 • Tillstånd m.m. – De olika myndighetsprocesserna
 • Finansiering av åtgärder
 • Genomförandeavtal
 • Att köpa eller överlåta förorenad mark

Du kanske också är intresserad av följande kurser: