Avtal i exploaterings­processen (A)

Vad du behöver veta om de rättsliga ramarna för att skriva funktionella genomförandeavtal

Boka 2 okt 2023

Datum
2 okt 2023 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Emma Eriksson Emma Eriksson
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Kursen ingår i följande program

Exploatering – 9 dagar

Exploatering – 12 dagar

Avtal i exploaterings­processen (A)

Vad du behöver veta om de rättsliga ramarna för att skriva funktionella genomförandeavtal


Ingen exploatering är den andra lik. Av det skälet måste varje genomförandeavtal anpassas till projektspecifika förutsättningar. Det sker genom väl valda avtalsklausuler. Under kursen går vi igenom de rättsregler som sätter ramen för vad du kan och inte kan avtala om med bindande verkan. Vi går vidare igenom hur reglerna kan användas för att skapa förutsägbara och funktionella exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Vårt mål är att du efter kursen ska ha de verktyg som krävs för att göra också komplicerade bedömningar i arbetet med detaljplaner.

Kursen har en utpräglat teoretisk – juridisk – bas, vilken sedan byggs på med praktiska exempel. Kursen inleds med en övergripande orientering i lagstiftningen. Vi går sedan i detalj igenom de olika rättsreglerna, hur du gör avvägningar i komplexa situationer, samt hur du kan tillämpa reglerna för att uppnå dina mål. Kursen bygger i hög grad på exempel från verkligheten och diskussioner kring hur vanligt återkommande utmaningar kan hanteras i praktiken.

Vi har ytterligare två kurser med liknande tema. Kursen Avtal i exploateringsprocessen (B) liknar denna kurs, men erbjuder en fördjupning i frågor som vi inte hinner med i A-kursen. Kursen Exploateringsavtal i praktiken har ett annat fokus. Där går vi under två dagar igenom det praktiska hantverket, dvs. hur du gör ”på riktigt” när du utformar ett funktionellt exploateringsavtal. Juridiken står i den kursen i bakgrunden, valet och utformningen av klausuler i förgrunden. De tre kurserna är inte överlappande – de behandlar samma ämne men olika frågor.

Kursen innehåller

• En genomgång av olika genomförandeavtal, bl.a. föravtal, markanvisningsavtal och exploateringsavtal
• Strategiska val när avtalsstrukturen byggs
• Relevanta lagregler
• Att anpassa avtalen till detaljplanen och vice versa
• Att säkra motpartens prestation över tid
• Överlåtelser i exploateringsprocessen
• Kommunal prissättning av mark och rättigheter
• Exploateringsbidrag, vad får ingå och hur beräknas de
• Fördelning av kostnadsansvaret mellan flera exploatörer
• Kostnadsfördelningsnycklar
• Medfinansieringsersättning
• Komplicerande inlösensituationer
• Viten, hur bör de användas
• Olika typer av säkerheter
• Tekniska särkrav, förbjudet eller tillåtet?
• Tidiga förvärv och risken med dessa
• Praxis
• Vanliga fel och brister
• Praktisk tillämpning – hur gör man på riktigt?

Pedagogik

Kursen bygger på teori, praktiska exempel och rättsfall.

Uppföljningstimma

Du som deltar på kursen är välkommen att delta på den uppföljningstimma som hålls den 12 oktober klockan 12:00 till 13:00. En eller flera av lärarna går då igenom frågor från deltagarna. Orsaken till att vi tillhandahåller en uppföljningstimma är att vi vet att lärande är en process som inte tar slut bara för att kursen slutar. Tvärtom, med ny kunskap följer nya frågor. Du är välkommen att delta på uppföljningstimman vare sig du själv har frågor att ställa eller du bara vill lyssna till diskussionen.

Vi ser gärna att du skickar in dina frågor till info@vesterlins.se. två arbetsdagar före uppföljningstimman. På så vis kan läraren strukturera passet så att vi hinner med så många frågor som möjligt och dessutom avidentifiera objekten för frågorna. Det är så klart också fritt fram att i mån av tid ställa spontanfrågor under uppföljningstimman.

Varmt välkommen!

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: