Värdering (A) – Intrångsvärdering vid plangenomförande och värdering av planskador

Intrångsvärdering och planskador

Boka 6 maj 2024

Datum
6 maj 2024 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Lars Lindeberg Lars Lindeberg
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Värdering (A) – Intrångsvärdering vid plangenomförande och värdering av planskador

Intrångsvärdering och planskador


Vid detaljplanering och plangenomförande är det viktigt att korrekt kunna fånga markens värde givet olika planförutsättningar. Under kursen går vi igenom hur planlagd mark värderas givet olika intrångssituationer. Vi fokuserar på tvingande lagregler och gällande praxis. Kursen utgår från ett inledande pass om tillämpliga värdeteorier och fortsätter sedan med genomgång av typfall och exempel.

De markvärden som skapas genom planläggning driver hela exploateringsprocessen. Under kursen inleder vi med en övergripande genomgång av hur värdet av byggrätter kan fångas genom olika metoder.

Vi övergår därefter till värdering vid olika plangenomförandesituationer. Framställningen bygger på de tvingande lagregler och den praxis som styr hur värdena ska bedömas. Kursen bygger på genomgång av typfall där de olika intrångssituationerna exemplifieras. Vi behandlar hur kvartersmark och mark för nya eller befintliga gemensamhetsanläggningar (exempelvis parkeringsgarage) värderas. Vidare behandlas hur kvartersmark för annat än enskilt byggande, bl.a. skolor och idrottsplatser, värderas enligt gällande praxis. Vi går under kursen igenom såväl den teoretiska basen vid intrångsvärdering, likväl som det praktiska hanterverket som värdering är. Kursen avslutas med ett pass om planskador och ersättning för dessa.

Kursen innehåller

· Att värdera fastigheter, en teoribas
· Beräkningsmodeller
· Intrångsvärdering
· Grundläggande lagregler, 4 kap. expropriationslagen
· Influensregeln
· Vinstdelningsfallen
· Skaderegleringsfallen
· Värdering av kvartersmark
· Värdering av allmän platsmark
· Värdering av kvartersmark för allmänt ändamål
· Värdering för allmänna anläggningar på kvartersmark
· Intrång i form av servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt
· Att värdera planskador

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: