Värdering (B) – Byggrättsvärdering, exploateringskalkyler och kostnadsansvar

Byggrättsvärdering, exploateringskalkyler och kostnadsansvar

Boka 25 sep 2024

Datum
25 sep 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Lars Lindeberg Lars Lindeberg
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Kursen ingår i följande program

Exploatering – 9 dagar

Exploatering – 12 dagar

Värdering (B) – Byggrättsvärdering, exploateringskalkyler och kostnadsansvar

Byggrättsvärdering, exploateringskalkyler och kostnadsansvar


Vid markexploatering och plangenomförande är det viktigt att ha koll på markvärden och exploateringskostnader. Vi inleder kursen med en genomgång av hur du fångar både förväntningsvärden och byggrättsvärden. Därefter går vi över till exploateringskalkyler och ansvarsfördelningen mellan exploatören och kommunen i fråga om vissa exploateringskostnader.

Mark genomgår en dramatisk värdeförändring under resan från icke planlagd mark till färdig exploatering. Vi börjar från början och går igenom hur förväntningsvärden kan fångas i olika sammanhang. Därefter ser vi till de kostnader som exploatören måste bära under exploateringsprocessen och hur den totala kostnadsposten kan beräknas. Slutligen behandlar vi byggrättsvärdering, d.v.s. vilket värde som kan åsättas byggrätter av olika typer och hur olika betingelser – bl.a. gemensamhetsanläggningar och andra rättigheter – påverkar värdet. Framställningen utgår till del från exempel.

Kursens tyngdpunkt ligger på olika värderingssituationer, men vi behandlar även de juridiska förutsättningar som påverkar fastighetsvärdena i olika delar av exploateringsprocessen samt vilka risker dessa medför. I anslutning till värderingsfrågorna behandlar vi bl.a. hur jordförvärvslagen och expropriationslagens bestämmelser påverkar förväntningsvärden, hur befintliga upplåtelser såsom arrenden och gemensamhetsanläggningar påverkar fastighetsvärdet, vilka kostnader som kommunen får föra över på en exploatör genom exploateringsavtal m.m.

Kursen innehåller

· Strategiska förvärv – att kliva in tidigt i värdekedjan
· Att fånga förväntningsvärden, metod
· Jordförvärvslagens begränsande effekt
· Att värdera mark som är upplåten med rättigheter, ex arrende eller servitut
· Att lösa ut en samfällighet före exploatering
· Byggrättsvärdering
· Exploateringskalkyler
· Kommunal prissättning av byggrätter, begränsande regler
· Exploatörens kostnadsansvar i relation till kommunen – vad är tillåtet
· Värde som en funktion av tillåten markanvändning
· Värdet av parkering i samband med markexploatering
· Värdering av udda objekt

Du kanske också är intresserad av följande kurser: