Detaljplanens genomförande

Att ta fram detaljplaner som kan genomföras och hur genomförandet går till i praktiken

Boka 6-7 nov 2024

Datum
6-7 nov 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 13 800 kr
Online via länk: 11 800 kr

Föreläsare
Olof Graner Olof Graner
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Detaljplanens genomförande

Att ta fram detaljplaner som kan genomföras och hur genomförandet går till i praktiken


Genom detaljplaner bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden får användas och bebyggas. När en detaljplan har antagits ska den genomföras. Det innebär att detaljplanens bestämmelser ska läggas till grund för ett antal åtgärder av juridisk, ekonomisk och teknisk natur. Huruvida planen kan genomföras på det sätt som kommunen har avsett beror av vilka planbestämmelser som kommunen har valt samt hur dessa har utformats. Denna kurs avser att ge de kunskaper om plangenomförande som krävs inte bara för att genomföra en detaljplan, utan också för att kunna utforma funktionella planbestämmelser.

Varje detaljplan är till en början ett uttryck för en intention om ändrad markanvändning. För att den intentionen ska realiseras måste vissa åtgärder vidtas. Det gäller bland annat markförvärv, bildande av gemensamhetsanläggningar, bildande av rättigheter för nödvändig infrastruktur och inte minst utförande av anläggningar på allmänna platser och allmän kvartersmark.

Hur detaljplanen ska genomföras rår inte kommunen över till fullo. Orsaken är att det finns ett stort antal tvingande bestämmelser i lag, som pekar ut en ansvarig för vissa åtgärder och som styr hur genomförandet ska gå till. Det gäller inte minst möjligheterna att förvärva mark och utrymme för olika anläggningar samt vilken ersättning som då ska utgå.

Ett effektivt genomförande är därför beroende av att kommunen väljer planbestämmelser och utformar dem med beaktande av de tvingande regler som styr genomförandefasen. Brister i det hänseendet kan leda till att plangenomförandet kompliceras eller till och med omöjliggörs i vissa delar. Vidare kan brister leda till ökad tidsåtgång och ökade kostnader.

Under kursen går vi igenom vad kommunen får reglera i en detaljplan och hur detta kan ske. Vi kopplar löpande till hur plangenomförandet går till i praktiken och vilka effekter som följer av de olika valen för kommunen, exploatören, omkringliggande fastighetsägare samt de myndigheter som befolkar processen. Steg för steg går vi alltså igenom hur marköverföringar sker, upplåtelser kommer på plats, gemensamhetsanläggningar bildas och hur utrymme för nödvändig infrastruktur säkras. Vi går också igenom ansvaret under driftsfasen, dvs. när detaljplanen är genomförd och de allmänna anläggningarna ska förvaltas.

Vi ägnar särskild uppmärksamhet till hur andra myndigheter, såsom lantmäterimyndigheten och bygglovsenheten, tolkar detaljplaner, och vilka effekter deras tolkningar kan ha.

Kursen inleds med en genomgång av de avvägningar som ska ske i planprocessen. Vi går därefter över till vad som kan och ska regleras i en detaljplan, samt vad som inte får regleras. Därefter fokuserar vi på hur detaljplaner genomförs. Det senare belyses – för att ge en fullständig bild – både ur kommunens och exploatörens perspektiv.

Under kursen behandlas också de olika genomförandeavtalen och hur de bör skrivas för att passa till de aktuella planbestämmelserna så att plankartan och avtalen tillsammans säkrar detaljplanens genomförande.

Vi går igenom relevanta regler i plan och bygglagen, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen, expropriationslagen, miljöbalken och avtalslagen.

Syftet med kursen är att visa på behovet av samspel mellan planering och plangenomförande för att därigenom ge kursdeltagarna bättre förmåga att dels utforma funktionella detaljplaner, dels på bästa sätt genomföra också komplexa detaljplaner.

Kursen innehåller

· PBL – Övergripande
· Fördjupning i planering och plangenomförande
· Att tolka en detaljplan
· Reglera användningen av mark- och vatten, planbestämmelser
· Fastighetsbildning och plangenomförande
· Gemensamma anläggningar
· Inlösen av mark och anläggningar
· Ersättning vid inlösen
· Ersättning för planskada; regler
· Hantering av markåtkomstfrågor – tvång eller avtal
· Infrastruktur i detaljplanen
· Genomförandeavtal, (exploateringsavtal och markanvisningsavtal) vad kan regleras och hur
· Begreppen mindre och liten avvikelse
· Välja huvudmannaskap; konsekvenser för utförande och drift
· Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap, praxis
· Utestänga någon från allmän plats
· De senaste lagändringarna
· Aktuella rättsfall
· Strategiska val och praktiska lösningar

Pedagogik

Vi inleder varje del av kursen med att lägga en stabil teoretisk bas, med koppling till lagstiftning och betydelsefulla rättsfall. Därefter bygger vi på med flera praktiska exempel som belyser lösningar och problem.

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: