Grundkurs detaljplan

För dig som vill bli bättre på att läsa och förstå detaljplaner

Boka 8 okt 2024

Datum
8 okt 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Olof Graner Olof Graner
Arne Fredlund Arne Fredlund

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Grundkurs detaljplan

För dig som vill bli bättre på att läsa och förstå detaljplaner


Vid planering och reglering av markanvändning fyller detaljplanen en mycket central funktion. Att förstå vad en detaljplan är och vad den innebär är väsentligt vid både förvaltning och utveckling av mark och bebyggelse.

I kursen går vi igenom hur du läser en detaljplan och vi tittar på dess syfte och funktion i samhällsplaneringen. Vi fördjupar oss i vilka rättigheter och skyldigheter planen medför för kommunen, för fastighetsägare och för allmänheten. Vi går översiktligt igenom hur en planprocess går till och vem som har inflytande över den och när. Utifrån exempel tittar vi närmare på hur en detaljplan och dess planbestämmelser ska tolkas.

Kursen innehåller

· Regelsystemet för samhällsplanering och detaljplanens funktion och syfte
· Innebörden av det kommunala planmonopolet
· Kommunens handlingsfrihet och begränsningar
· Rättigheter och skyldigheter som regleras eller kan regleras i en detaljplan
· Hur en planprocess går till och hur man bevakar sina intressen i den
· Att tolka en detaljplan och dess bestämmelser
· Att ändra en detaljplan
· Detaljplanens betydelse vid bygglovsprövning, lantmäteriförrättning och andra myndighetsprövningar
· Detaljplanens tvångsmedel avseende markinlösen, rättighetsupplåtelser, kostnadsfördelning
· Vem som bestämmer vad angående en detaljplan
· Översiktligt om avtal kopplade till genomförandet av detaljplaner

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: