Fördjupningskurs detaljplanering

Vad du behöver veta för att upprätta detaljplaner

Boka 24 okt 2024

Datum
24 okt 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Arne Fredlund Arne Fredlund

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Fördjupningskurs detaljplanering

Vad du behöver veta för att upprätta detaljplaner


Detaljplanering har blivit allt mer komplicerat. Lagändringar och rättstillämpning ställer allt större krav på de som upprättar detaljplaner. Motstridiga intressen måste hanteras och stora krav ställs på planbestämmelser och på planunderlag som visar vilken användning av mark och vatten som är lämplig och hur bebyggelsen bör lokaliseras och utformas.

Planerare står inför stora utmaningar. Hur skapar man en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer? Från många håll ökar kraven på hänsyn till olika intressen – bostadsbrist, behov av ny infrastruktur, klimatförändringar, miljökvalitetsnormer, riksintressen, hotade natur- och kulturvärden, strandskydd. Samtidigt finns en växande kritik att mycket som byggs inte blir tillräckligt bra. För den som vet att utnyttja PBL-systemet finns stora möjligheter. Men det gäller att ha koll på vad som går att reglera och hur man gör. Boverkets nya allmänna råd om planbestämmelser ställer flera vedertagna principer på huvudet. Dessutom har plankravet och planförfarandena ändrats.

Kursen innebär en genomgång av detaljplaneringens förutsättningar med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen och miljöbalken samt de senaste lagändringarna. En betydande del av kursen ägnas åt detaljplanernas innehåll och utformning, utredningsunderlagets omfattning, kraven på planprocessen samt vad som händer vid överklaganden. Vi går igenom intressanta planeringsexempel och kommenterar vägledande rättsfall från mark- och miljööverdomstolen.

Kursen innehåller

· Vem har legitimitet att avväga motstående intressen?
· Planmonopolet och kommunens frihetsgrader
· PBL-systemets grundkrav: lämplig användning, lämplig utformning och tekniska egenskapskrav
· Prövning i två steg: detaljplan och lov
· Översikt av de senaste årens lagändringar
· När krävs detaljplan och när kan kommunen välja?
· Olika sätt att använda områdesbestämmelser
· Vad innebär miljöbalkens nya 6 kap?
· Hur långt sträcker sig kommunens utredningsskyldighet (MKN vatten, översvämningsrisk, buller, rödlistade arter, värdefulla kulturmiljöer, markföroreningar)?
· Boverkets nya allmänna råd om planbestämmelser
· Olämpliga och otillåtna planbestämmelser
· Frågor som är svåra att reglera med planbestämmelser
· Lagom detaljeringsgrad – flexibla planer?
· Val av planförfarande
· Samråd och granskning, samrådskrets, sakägare.
· Överklagande och talerätt
· Att styra genom avtal eller planbestämmelser?
· En planerares syn på genomförandet

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: