Markanvisning i praktiken

Allt du behöver veta om markanvisningar

Boka 14-15 okt 2024

Datum
14-15 okt 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 14 800 kr
Online via länk: 12 800 kr

Föreläsare
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin
Kim Hultén Kim Hultén
Germund Landqvist Germund Landqvist

Markanvisning i praktiken

Allt du behöver veta om markanvisningar


Under kursen går vi igenom markanvisningsprocessen ur kommunens och byggherrens perspektiv. Inledningsvis klargör vi respektive parts behov. Dessa ställs sedan mot varandra. Genom detta dubbla narrativ etablerar vi den spelplan där förhandlingar bedrivs och avtal tecknas. Spelplanen blir utgångspunkten för den fortsatta framställningen. Kursen behandlare markanvisningsprocessen från idé till genomförd detaljplan.
Målet med kursen är att ge en fullödig beskrivning av markanvisningsprocessen, särskilt de faktorer som är av störst betydelse för parterna. Framställningen innehåller utpräglat teoretiska pass – exempelvis i fråga om de rättsliga ramarna och avtalsutformning – men fokus ligger på att utifrån lärarnas erfarenheter gå igenom hur kommunen respektive byggherren genom processer och avtal kan säkerställa att organisationen uppnår sina mål samtidigt som riskerna är under kontroll. Kursen har därmed tyngdpunkten på det praktiska, en genomgång av vad som har visat sig flyga respektive krascha i praktiken.

Vi har ytterligare tre kurser med fokus på exploateringsprocessen. I kursen Avtal i exploateringsprocessen (A) ger vi både en fördjupning i juridiken bakom genomförandeavtalen och exempel på hur den juridiken tillämpas i praktiken. I kursen Avtal i exploateringsprocessen (B) behandlar vi, på motsvarande sätt som i A-kursen, några juridiska spörsmål och exempel som inte ryms i A-kursen. I kursen Exploateringsavtal i praktiken behandlar vi exploateringsavtal ur ett praktiskt perspektiv. Även den kursen innehåller visserligen ett visst mått av juridik, men fokus ligger på det praktiska hantverket, dvs. att utforma exploateringsavtal som fungerar. De tre kursera är inte överlappande – de berör samma ämne men belyser olika frågor.

Kursen innehåller

• Marknadsanalys och områdesprofilering. Vad fungerar på platsen?
• Markanvisningstävlingar, olika strukturer och praktiska erfarenheter
• Direktanvisning, olika strukturer och praktiska erfarenheter
• Kommunens mål – en kravprofil
• Byggherrens mål– en kravprofil
• Riskanalys – hur kan risker identifieras, vem ska bära dem och hur säkras detta?
• Olika avtal – föravtal, markanvisningsavtal, överlåtelseavtal, genomförandeavtal
• Transaktionsmodeller – för och nackdelar med olika upplägg
• Finansiering
• Investeringsplanering – att som byggherre säkra projektets framdrift
• Ansvaret för allmänna anläggningar
• Plangenomförande och uppföljning
• Att reglera gestaltning
• Dagvatten
• Att säkerställa motpartens åtagande
• Mobilitet och parkeringsköp, hur kan det hanteras
• Tomträtt – särskilt att tänka på
• Något om exploateringskalkyler

Pedagogik

Kursen bygger på teori, många praktiska exempel och enklare övningar.

Du kanske också är intresserad av följande kurser: