Exploateringsavtal i praktiken

Hur du skriver ett funktionellt exploateringsavtal

Boka 10-11 okt 2023

Datum
10-11 okt 2023 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 13 800 kr
Online via länk: 11 800 kr

Föreläsare
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin
Jenny Borgudd Jenny Borgudd
Elisabeth von Krusenstierna Elisabeth von Krusenstierna
Amanda  Sterner Nordin Amanda Sterner Nordin

Kursen ingår i följande program

Exploatering – 9 dagar

Exploatering – 12 dagar

Exploateringsavtal i praktiken

Hur du skriver ett funktionellt exploateringsavtal


Under kursen går vi, steg för steg, igenom hur du skriver ett funktionellt exploateringsavtal. Framställningen utgår från ett exempelavtal. Utifrån det behandlar vi syftet med olika strukturer och avtalsklausuler och hur du bör utforma ditt avtal för att uppnå dina syften. Vi går också igenom hur exploateringsavtal kan anpassas till olika förutsättningar och behov. Kursen behandlar vidare för- och nackdelar med olika avtalskonstruktioner. Målet är att du genom kursen ska få de verktyg som du behöver för att skriva exploateringsavtal som ger dig förutsägbarhet och trygghet i exploateringsprocessen. Vi vill alltså förmedla ”hur man gör på riktigt”.

Kursen har en utpräglat praktisk – tillämpad – vinkel. Vi berör visserligen bakomliggande rättsregler, men fokus ligger på hantverket, dvs. hur du identifierar dina (och motpartens) behov samt hur du säkrar dessa genom verksamma avtalsbestämmelser. Inför kursen får samtliga deltagare en word-mall innehållande en struktur för ett relativt omfattande men generiskt exploateringsavtal. Framställningen kretsar sedan kring mallen, där vi visar hur den kan justeras och kompletteras för att tillgodose olika behov. Målet är att du ska få en god förståelse för exploateringsavtalens funktion samt kunskap att utforma dem till din fördel. Kursen innehåller ett antal enklare övningar där vi belyser effekterna av olika val.
Vi har ytterligare två kurser på temat exploateringsavtal. I kursen Avtal i exploateringsprocessen (A) ger vi dels en fördjupning i den juridik som styr hur du kan utforma genomförandeavtal, dels mänga exempel på hur den juridiken omsätts i praktiken. Den kursen har alltså en bredare ansats i att den omfattar inte bara exploateringsavtal utan också bland annat markanvisningsavtal och föravtal. Den har dock en snävare ansats i bemärkelsen att den har mer fokus på juridiken. I kursen Avtal i exploateringsprocessen (B) behandlar vi, på motsvarande sätt som i A-kursen, ytterligare juridiska spörsmål och exempel som inte ryms i A-kursen. De tre kursera är inte överlappande – de behandlar samma ämne men olika frågor.

Kursen innehåller

• Tvåparts och trepartsavtal
• Överlåtelser i exploateringsavtal
• Att reglera fastighetsbildning
• Tillträde för att utföra anläggningsarbeten
• Klausuler som fungerar med LOU
• Strukturer som ger exploatören möjlighet att dra momsen för allmänna anläggningar
• Så hanterar du markföroreningar och arkeologiska utredningar
• Hantering av befintliga och nya ledningar
• Exploateringsbidrag, hur säkerställs förutsägbarhet och rättvisa
• Risken med exploateringsbidrag, hur ska den fördelas mellan kommun och exploatör
• Att reglera medfinansieringsersättning
• Parkeringsköp i exploateringsavtal
• Mobilitetsåtaganden och exploateringsavtal
• Att reglera va-utbyggnad genom exploateringsavtal eller vattentjänstlagen
• Så säkrar du betalningsåtaganden
• Så säkrar du genomförandeåtaganden
• Att reglera dagvattenhantering på kvartersmark
• Olika typer av vitesklausuler
• Tidplaner
• Klausuler som möjliggör anpassning till ändrade förhållanden
• Bygg- och anläggningsansvar
• Säkerheter genom olika klausuler
• Klausuler som hanterar överlåtelse av delar eller hela exploateringsavtalet
• Preskription

Pedagogik

Kursen bygger på teori, många praktiska exempel och enklare övningar.

Du kanske också är intresserad av följande kurser: