Grundkurs strandskydd

För dig som stöter på strandskyddsfrågor och vill förstå strandskyddets regelsystem och påverkan på bl.a. bygglov, planläggning och fastighetsbildning

Boka 21 sep 2023

Datum
21 sep 2023 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin
Theresia du Pau Theresia du Pau

Grundkurs strandskydd

För dig som stöter på strandskyddsfrågor och vill förstå strandskyddets regelsystem och påverkan på bl.a. bygglov, planläggning och fastighetsbildning


Reglerna om strandskydd i 7 kap. MB innebär en begränsning i fastighetsägarens rätt både att nyttja, ändra och bebygga sin fastighet. Strandskyddet har utpekats som ett av våra starkaste allmänintressen och står ofta över både andra allmänna och enskilda intressen vid en intresseprövning.

Under kursen går vi igenom strandskyddets uppkomst, dess syften och hur prövning av undantag och upphävande av strandskyddet prövas. Vi tittar även på strandskyddets koppling och påverkan på fastighetsbildningen. Framställningen bygger till stor del på praxis och exempel.

Pedagogik

Som i alla våra kurser inleder vi med att lägga en teoretisk bas. Denna bygger vi sedan vidare på med rättsfall och exempel.

Kursen innehåller

· Strandskyddets historia
· Strandskyddets funktion, struktur och syften
· Var gäller strandskydd och hur tar man reda på om strandskyddsbestämmelserna gäller på en viss plats
· Strandskyddets koppling till riksintressen
· Grunderna för dispens från strandskyddet och vilka åtgärder som kräver dispens
· Begreppen tomtplats och hemfridszon
· Intresseavvägningen mellan strandskydd och enskilda intressen
· Strandskydd och fastighetsbildning
· Vem som har ansvar för olika strandskyddsfrågor

Du kanske också är intresserad av följande kurser: