Dagvatten vid markexploatering och planering

En kursdag med teori och praktik

Boka Intresseanmälan

Datum
Intresseanmälan kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 7 400 kr
Online via länk: 6 500 kr

Föreläsare
Christer Södereng Christer Södereng
Carolina Gustavsson Carolina Gustavsson
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Dagvatten vid markexploatering och planering

En kursdag med teori och praktik


Dagvattenfrågorna får allt större betydelse vid planering och markexploatering. De bakomliggande rättsreglerna är dock relativt svårgenomträngliga. Under kursen utgår vi från de praktiska prob­l­emen och sätter dem i en juridisk kontext. Efter att vi har förklarat gällande rätt går vi in på hur lag­reglerna kan tillämpas, hur praktiska problem kan få praktiska lösningar.

Vattentjänstlagen reglerar det allmännas ansvar för vattentjänster. Plan- och bygglagen reglerar tillåten markanvändning inom detaljplanelagt område. De två lagstiftningarna lämnar vissa luckor, vilket ibland gör det svårt att reglera dagvattenfrågorna på ett tillfredsställande sätt. Anläggningslagen reglerar hur gemensamhetsanläggningar får inrättas, exempelvis för dagvattenanläggningar som är gemensamma för flera fastigheter. Men även den lagstiftningen har sina begränsningar. Ytterligare en aspekt är miljöbalken, vars regler har betydelse både i fråga om olika vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter.

Vi ser under kursen till hur dessa fyra lagar fungerar och samverkar samt hur du kan agera för att uppnå dina mål. Teori blandas med praktik. Stort utrymme ges för diskussioner om deltagarnas problem och lösningar.

Kursen innehåller

· Hur fördelas ansvaret för dagvatten mellan de olika aktörerna?
· Vattentjänstlagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och anläggningslagen, hur samverkar bestämmelserna?
· Att planlägga för dagvatten, lämpliga bestämmelser?
· Vilka planbestämmelser är inte tillåtna? Hur kan vi istället lösa behovet?
· Att planlägga för ett smidigt genomförande
· Plangenomförande, hur går det till och vem bär ansvar för vad?
· Hur påverkar miljöbalkens krav dagvattenfrågorna?
· I vilka situationer kan en gemensamhetsanläggning inrättas för dagvatten?
· Hur ska plangenomförandet beskrivas i detaljplanen?
· Hur kan en gemensamhetsanläggning utformas för att hantera dagvatten?
· Vilka tillstånd behövs inför genomförandet?

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: