Christer Södereng

miljökonsult

Christer Södereng

miljökonsult


Kort om Christer

Christer Södereng undervisar i miljöbalken i genomförandet av planer och projekt. Han är expert på vattenverksamhet, det vill säga den juridiska hantering som blir aktuell vid byggande i vattenområden, exempelvis i sjöar, våtmarker och vattendrag. Även expert på hantering av vattensamfälligheter.

Christer har gått Lantmäteriutbildningen och arbetat på Länsstyrelsen i Stockholms län. I dag jobbar han med rådgivning i tidiga skeden till kommuner och exploatörer. Det innebär ofta att han är ett expertstöd till kommunen i samband med att de tar fram detaljplaner. I samband med genomförandet handlar det ofta om att projektleda och ta fram underlag för de tillståndsprocesser eller annan juridisk hantering som exploatören eller kommunen behöver ordna före det att byggnationen börjar.

Hur kommer det sig att du började undervisa?

– Jag ser ett behov av att sprida ett helhetstänk i genomförandefasen av samhällsplaneringen. Genom att undervisa kan jag sprida det till människor som har förutsättningar att applicera detta i praktiken.

Styrkor som lärare?

– Jag brinner för mitt ämne och är en bra presentatör. Hantering av vattenverksamhet och hantering av vattensamfälligheter kan vara komplicerat och jag har en förmåga att förklara detta på ett enkelt och begripligt sätt. När det gäller vattenrättsliga samfälligheter är vi en begränsad skara som fått möjligheten att arbeta med dessa. Min bakgrund i att både ha jobbat inom myndighetsvärlden och på beställarsidan ger mig perspektiv som är värdefulla för att få en effektiv genomförandeprocess. Min intention vid varje föreläsningstillfälle är att förmedla dessa perspektiv och insikter till mina åhörare.

Vad är roligast med att undervisa?

– Att möta de personer som jobbar med exploatering på olika sätt och att kunna bidra till att deras vardag i arbetslivet blir enklare. Jag känner mig priviligierad att vara en av de som jobbat mycket med vattenverksamhet och markavvattning och känner en tillfredsställelse i att kunna ge svar på frågor som finns hos åhörarna angående dessa ämnen.

Har du en oanad talang?

– Jag är en rätt duktig motionscyklist.

Kurser med Christer: