20 maj 2021

Fastigheten med två tomter


20 maj 2021

Fastigheten med två tomter


Mark- och miljööverdomstolen mål nr P 523-20.

Det här rättsfallet handlar om ett trädgårdsförråd i hjärtat av Torekov. Kommunen, länsstyrelsen och MMD var sinsemellan oeniga huruvida bygglov kunde beviljas och ärendet vandrade under många års tid både upp och ner i instanserna. När MÖD väl klev in i matchen kom ärendet framförallt att handla om begreppet tomt och om en fastighet kan bestå av flera tomter. MÖD:s besked ledde till att bygglov till slut beviljades för boden.

Bakgrund

Ärendet gällde ett bygglov för ett förråd på fastigheten Ejdern 11 i Torekov. På fastigheten finns ett bostadshus längs med gatan. Bebyggelsemiljön är tät och småskalig och på gården finns ytterligare ett bostadshus. Detta hus låg fram till nyligen på en egen fastighet, Ejdern 12, men eftersom båda fastigheterna ägs av samma person valde ägaren att reglera ihop fastigheterna.

I bygglovsansökan redovisas att förrådet är tänkt att vara placerat i gårdens ena hörn närmast grannfastigheten Ejdern 10.

Det röda krysset visar läget för friggeboden på fastigheten Ejdern 11.

Kommunen beviljade lov, men ärendet överklagades av grannarna på fastigheten Ejdern 10 med hänsyn till det korta avståndet till tomtgränsen och att förrådet skulle försämra deras boendekvaliteter genom minskat ljusinsläpp. Såväl länsstyrelsen som MMD konstaterade att bodens placering stred mot planbestämmelserna. Vidare ansågs uppförande av förrådet strida mot detaljplanens krav på att endast ett uthus eller annan gårdsbyggnad får uppföras på den aktuella fastigheten. Efter genomförd fastighetsreglering ansågs det inre bostadshuset på gården utgöra denna tillåtna komplementbyggnad och ytterligare förråd på fastigheten skulle således inte vara planenligt. Bygglovet avslogs och ärendet återförvisades till kommunen för förnyad handläggning.

Kommunen förnyade sin handläggning, men inte sin bedömning. Ett nytt lov beviljades för samma byggnad. Även detta beslut överklagades av grannarna. Länsstyrelsen satte därvid ner klackarna och påminde om att huvudregeln i återförvisningsärenden är att underinstansen ska rätta sig efter överinstansens bedömning om det inte finns särskilda skäl att bryta huvudregeln.

Nåväl, inte heller länsstyrelsen och MMD förnyade sin bedömning och lovet upphävdes av samma skäl som tidigare. Som en del av sitt resonemang konstaterade MMD att ”med ordet "tomt" i stadsplanebestämmelser åsyftas också fastighet.”

MÖD mål nr P 523-20.

Ärendet kom därvid att överklagas till MÖD. En första fråga som domstolen hade att ta ställning till var om nämnden i sitt andra beslut haft utrymme att göra en delvis annan bedömning än överinstanserna i de frågor som avhandlats i återförvisningsbeslutet. MÖD ansåg att det med anledning av de särskilda omständigheterna i målet fanns förutsättningar att göra en annan bedömning. Med detta spörsmål avklarat kunde fokus läggas på sakfrågan.

Domstolen konstaterade inledningsvis att fastigheterna Ejdern 11 och Ejdern 12 slagits ihop till en fastighet, Ejdern 11, genom fastighetsreglering. Båda fastigheterna var vid sammanslagningen bebyggda med varsin huvudbyggnad. Efter regleringen kom huvudbyggnaderna att vara placerade på samma fastighet. Enligt planbestämmelserna får det endast finnas en huvudbyggnad och ett komplementhus på varje tomt.

Underinstanserna bedömde att den ena byggnaden skulle anses vara en komplementbyggnad. MÖD pekade däremot på det faktum att gårdshuset nyligen fått bygglov såsom ett enbostadshus. Fastigheten skulle därmed anses ha två huvudbyggnader. MÖD menade att avvikelsen från detaljplanen till följd av sammanslagningen får anses ha godtagits vid fastighetsbildningen.

En intressant slutsats som MÖD gör är att de två bostadshusen får anses ha varsin tomt, med hänvisning till definitionen av begreppet tomt i 1 kap. 4 § PBL.

”tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål,”

Enligt planens bestämmelser framgår att det på tomt endast får uppföras en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad. När bostadshuset på gården är att betrakta som huvudbyggnad kan boden således ses som dess gårdsbyggnad. Med hänsyn till detta bedömdes boden som planenlig i det avseendet. MÖD såg heller inget hinder för en placering nära tomtgränsen. Förrådet stred inte heller i den delen mot detaljplanen.

Intressant i MÖD:s avgörande är att domstolen, till skillnad från underinstanserna, ser tomten som ett funktionsbegrepp i bemärkelsen av den mark som byggnaderna behöver. En fastighet kan således, beroende på förutsättningarna, bestå av flera tomter, vilket i detta fall möjliggör flera komplementbyggnader.

Slutsatsen öppnar för mer byggnation. Får vi månne se ett ännu tätare Torekov framgent?