08 april 2024

Vesterlins hjärtar Wescon


08 april 2024

Vesterlins hjärtar Wescon


De flesta som känner oss vet att vi arbetar med fastighetsrättsliga frågor, såsom fastighetsbildning, fastighetsrättsliga tvister och exploatering. Det många inte vet är att vi också arbetar med andra rättsområden, till exempel miljötillstånd och andra ärenden enligt till miljöbalken. Vi hjälper regelbundet kunder med att ansöka om strandskyddsdispens samt att anmäla eller ansöka om tillstånd till vattenverksamhet. Under flera år har vi också haft ett nära kurssamarbete med Wescon miljökonsult, där vi tillsammans håller kursen Markföroreningar vid planläggning och exploatering. Vi tar nu detta samarbete ett steg till genom att också samverka i våra respektive tjänster. Vesterlins står för juridik och processfrågor, Wescon står för MKB, provtagningar och andra miljöbedömningar. Genom samarbetet kan vi erbjuda en helhetslösning och därmed på ett än mer effektivt sätt biträda våra kunder vid ansökan och prövning av olika typer av miljötillstånd.