07 mars 2024

Digitalisera detaljplaner


07 mars 2024

Digitalisera detaljplaner


Sedan 1 januari 2022 ska alla nya detaljplaner digitaliseras enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplaner. Syftet med den nya standarden är att förbättra tillgängligheten till kommunernas detaljplaner och göra stadsplaneringsprocessen mer effektiv, transparent och kostnadseffektiv. Men den stora vinningen med arbetet uppnås först när digitaliseringen av både befintliga och nya planer realiserats.

Att förbise potentialen och nyttan av digitala detaljplaner vore ett misstag. Digitala planer underlättar bland annat automatiseringen av nybyggnadskartor, möjliggör 3D-visualiseringar för en mer intuitiv förståelse av planförslag samt bidrar till en mer strömlinjeformad bygglovsprocess. Resultatet? Betydande tids- och kostnadsbesparingar för alla parter.

Ändå är det lätt att tveka inför att inleda ett digitaliseringsprojekt, främst på grund av de utmaningar som följer med att digitalisera äldre planer, men även på grund av den tekniska komplexitet som belyser behovet av en tvärvetenskaplig kompetens. En effektiv digitalisering kräver ofta en projektgrupp med expertis inom GIS, IT, juridik och stadsplanering. Kompetenser såsom att behärska relevant programvara, tolka äldre planbestämmelser och säkerställa exaktheten i fastighetsgränser är nödvändiga för att digitalisera planer – men förmågan att överblicka, förstå och samordna all kompetens är essentiellt för att lyckas med en digitaliseringsprocess.

Är ni i behov av att digitalisera era detaljplaner men är osäkra hur ni bäst koordinera processen? Har ni stött på hinder i det pågående arbetet eller är ni osäkra på hur ni gör de mest betydelsefulla valen? Vi erbjuder nu en ny tjänst för att navigera genom de olika utmaningarna och samtidigt optimera de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Kontakta oss så återkommer vi med mer information.

Kontakta oss