04 maj 2023

Skyddsavstånd – har du koll?


04 maj 2023

Skyddsavstånd – har du koll?


Vesterlins skriver löpande krönikor i Jordbruksaktuellt och Skogsaktuellt, nu senast om Skyddsavstånd – har du koll?

Juristen har ordet: Hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock kan innebära ett flertal olägenheter för omgivningen såsom buller, lukt och spridning av allergener. Sådana olägenheter och hälsorisker ska beaktas vid planläggning och bygglovsärenden.

En vanlig fråga vid planering av bebyggelse nära hästverksamheter är om det finns ett lagstadgat skyddsavstånd mellan hästverksamhet och bebyggelse. I miljöbalken finns bestämmelser av betydelse vid etablering av hästverksamheter där frågan om skyddsavstånd aktualiseras. Av bl.a. 2 kap. 6 § miljöbalken framgår att verksamheter och åtgärder som tar mark- eller vattenområden i anspråk ska välja en lokalisering som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Diskussionen kring skyddsavstånd mellan bebyggelse och djurhållning går långt bak i tiden. I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete från 1995 var riktlinjen ett skyddsavstånd om 500 meter mellan bostäder och djurhållning i lantbruk. Socialstyrelsen gav år 2004 i ett meddelandebrev Hästhållning råd om ett skyddsavstånd på 200 meter. I sin vägledning Vägledning för planering för och invid djurhållning från 2011 har Boverket med anledning av bl.a. ny forskning om hur allergener sprider sig inte angett något rekommenderat skyddsavstånd mellan djurhållning och bebyggelse. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter. Lokalt kan det finnas kommunala riktlinjer på skyddsavstånd.

Inte sällan tas rekommendationer av nyss nämnda slag för bindande föreskrifter. Något lagstadgat skyddsavstånd mellan djurhållning och bebyggelse finns dock inte. Rekommendationer kan snarast betraktas som en utgångspunkt för vidare utredning i varje enskilt fall. Vid bedömningen om vilket skyddsavstånd som är godtagbart har man i praxis tagit hänsyn till verksamhetens storlek och lokala förhållanden som topografi, förhärskande vindriktning, bebyggelsestruktur, befintlig hästhållning om bebyggelsen sker inom eller utom plan och om bebyggelsen sker på landsbygden eller ej. Påverkan på omgivningen från djurhållning på landsbygden måste många gånger accepteras på landsbygden, MÖD 2006:32. I praxis har omständigheterna i de enskilda fallen inneburit att avstånd på 10 meter mellan hästverksamhet och bostäder har god­tagits.