19 oktober 2023

Vi har fått prövningstillstånd i Högsta domstolen


19 oktober 2023

Vi har fått prövningstillstånd i Högsta domstolen


Högsta domstolen har den 16 oktober meddelat prövningstillstånd i ett mål som Vesterlins driver för en exploatörs räkning. Frågan i målet är om de beslut som en kommun fattar i bygglovsprocessen får negativ rättskraft. Eller mer exakt: Om en exploatör har uppfört ett hus helt i enlighet med bygglovet, men det i samband med prövning av slutbesked framkommer att bygglovet innebär ett avsteg från brandskyddsreglerna, kan då kommunen neka slutbesked? Målet behandlar även frågan om omfattningen av kommunens utredningsskyldighet

Läs mer här: Mål: P 2169-23