27 juni 2023

Oklarheter i fastighetsindelningen kan medföra svårigheter


27 juni 2023

Oklarheter i fastighetsindelningen kan medföra svårigheter


Vesterlins skriver löpande krönikor i Jordbruksaktuellt och Skogsaktuellt, nu senast om Oklarheter i fastighetsindelningen kan medföra svårigheter

I princip all mark i Sverige är indelad i fastigheter. Många av dessa fastigheter har ny- eller ombildats för mycket länge sedan. Runt om i landet finns det därför gränser och rättigheter som genom ett äldre beslut fortfarande gäller. Alla dessa gränser och rättigheter finns inte registrerade i fastighetsregistret. En del gränser är inte utredda. Oklarheter i fastighetsindelningen kan medföra ett flertal svårigheter bl.a. i fråga om att beräkna en fastighets ekonomiska värde och utröna en fastighets faktiska omfattning.

Inte minst för den som vill överlåta eller förvärva en fastighet och för den som vill lämna säkerhet i en fastighet vid belåning är nyss nämnda oklarheter besvärande. En mäklarannons med skrivelsen, ”fastigheten omfattar kanske befintlig brygga och angränsande vattenområde” ger varken ett säljande eller seriöst intryck varför den som säljer en fastighet med oklara gränser gör rätt i att först reda ut oklarheterna. Att det i praktiken är vanligt att oklarheter inte uppmärksammas vid försäljningar är en annan sak. Oklarheter i fastighetsindelningen är dessutom grunden för många konflikter mellan grannar exempelvis tvister om en gräns rätta läge.

För att råda bukt på oklarheter i fastighetsindelningen finns regler om fastighetsbestämning i fastighetsbildningslagen. En fråga om fastighetsbestämning handläggs av lantmäterimyndigheten. Genom fastighetsbestämning får Lantmäterimyndigheten får pröva frågor om hur fastighetsindelningen är beskaffad, huruvida en ledningsrätt eller ett servitut gäller och vilket omfång rätten har, huruvida byggnader eller andra anläggningar hör till en fastighet enligt 2 kap. 1 § jordabalken (utgör fastighetstillbehör eller ej) och vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Först och främst tas en fråga om fastighetsbestämning upp till prövning efter ansökan från en sakägare exempelvis en fastighetsägare vars fastighet har en oklar gräns. Under vissa förutsättningar kan även staten, lantmäterimyndigheten eller en kommun initiera en fastighetsbestämningsförrättning. Genom det fastighetsbestämningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattar inom ramen för fastighetsbestämningsförrättningen undanröjs oklarheten.

Visar det sig att det inte föreligger någon oklarhet kan inte fastighetsbestämning genomföras. Har en gränsmarkering kommit bort vid exempelvis vägarbete men gränsens sträckning inte är oklar ska den berörda fastighetsägaren ansöka om särskild gränsutmärkning i stället för fastighetsbestämning. Lantmäterimyndigheten kommer då att märka ut gränsen på nytt.