22 april 2021

Mall Köpebrev


22 april 2021

Mall Köpebrev


Ett köpebrev är en köpehandling - d.v.s. en handling som uppfyller formkravet för ett köp – som används i huvudsakligt syfte att visa att de återgångsvillkor som finns i ett tidigare ingånget köpekontrakt inte längre gäller parterna emellan. Köpebrevet innebär alltså att alla återgångsvillkor som parterna tidigare har avtalat om, och som inte återupprepas i köpebrevet, släcks.

Eftersom full lagfart inte meddelas på ett köp som innehåller återgångsvillkor utgör ofta köpebrevet den handling som parterna lägger till grund för lagfartsansökan.

Om lagfart söks på ett köpebrev istället för ett köpekontrakt innebär det att parterna slipper ge offentlighet till köpekontraktets innehåll. Eftersom köpebrevet enbart behöver omfatta formkravet är det också det enda som blir offentligt i samband med att inskrivningsmyndigheten registrerar beslutet med tillhörande ansökningshandlingar.

Nedan bifogas en mall – en stomme – till ett köpebrev som kan knyta ihop en fastighetsöverlåtelse. Varje överlåtelse har sina särskilda förutsättningar till vilka varje avtal måste anpassas. Det går därför inte att rakt av säga hur ett ”bra” köpebrev ska utformas, ett bra köpebrev kräver nämligen situationsanpassning, riskavvägning m.m. Vi hoppas dock att denna stomme kan vara bra för dig som söker en grundläggande struktur att utgå från. Vissa moment i filen är länkade till förklarande texter på vår hemsida.

Laddar ner här: Mall köpebrev

Laddar ner

Laddar ner filen