06 april 2022

Det gäller vid ny- och ombildning av jordbruksfastigheter


06 april 2022

Det gäller vid ny- och ombildning av jordbruksfastigheter


Vesterlins skriver löpande krönikor i Jordbruksaktuellt och Skogsaktuellt, nu senast om Det gäller vid ny- och ombildning av jordbruksfastigheter


För att en fastighet ska kunna ny- eller ombildas krävs normalt ansökan om fastighetsbildning hos Lantmäteriet. En fastighet kan nybildas genom fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning, sammanläggning och klyvning medan ombildning av fastighet sker genom fastighetsreglering. Regler om fastighetsbildning återfinns i fastighetsbildningslagen (FBL). För att en fastighet ska kunna ny- eller ombildas krävs att de allmänna lämplighets- och planvillkoren i fastighetsbildningslagens tredje kapitel är uppfyllda. Merparten av bestämmelserna i fastighetsbildningslagens tredje kapitel gäller för all fastighetsbildning. För jordbruksfastigheter finns dock särskilda bestämmelser i 3 kap. 5 och 6 §§ FBL som måste uppfyllas vid såväl ombildning som nybildning av jordbruksfastigheter.

Av 3 kap. 5 § FBL framgår att fastigheter för att anses lämpliga för jordbruksändamål ska ha en sådan storlek, sammansättning och utformning att de medger att det företag som ska bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Bestämmelsens huvudsakliga syfte är att förhindra att alltför små eller olönsamma jordbruksfastigheter nybildas eller ombildas. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till möjligheterna att kombinera företaget med annan varaktig verksamhet på orten. Särskild hänsyn ska tas till intresset av att sysselsättning och bosättning i glesbygd främjas. Hänsyn ska också tas till betydelsen av att vården av natur- och kulturmiljön främjas. Det så kallade företagsekonomiska kravet innebär att verksamheten ska kunna ge ett inte obetydligt bidrag till brukarens försörjning

Av 3 kap. 6 § FBL framgår att fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet inte får äga rum om åtgärden är ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. Syftet med bestämmelsen är verka som ett skydd för de allmänna intressen som finns för jordbruksnäringen däribland Sveriges behov av livsmedelsförsörjning under kriser och krig. Bestämmelsen har även till syfte att förhindra ägosplittring och dålig skiftesindelning. En prövning om villkoren i 3 kap. 6 § FBL är uppfyllda ska göras utifrån jordbrukspolitiska riktlinjer samt omständigheterna i det enskilda fallet.

När en ansökan om fastighetsbildning inte uppfyller kraven i fastighetsbildningslagen ska lantmäteriförrättningen ställas in. När förrättning ställts in är det normalt den som ansökt om förrättningen (sökanden) som har att betala Lantmäteriets upparbetade förrättningskostnader. Förrättningskostnaderna vid en inställd förrättning är i många fall mycket höga. För att undvika höga förrättningskostnader, långdragna och/eller inställda förrättningar bör den som går i tankarna om att ny-eller ombilda jordbruksfastighet redan före ansökan om fastighetsbildning skickas in till Lantmäteriet se över den tilltänka fastighetsbildningen och hur fastighetsbildningen förhåller sig till fastighetsbildningslagens villkor.