10 mars 2022

Samfällighetsföreningar – dags att se över er momshantering


10 mars 2022

Samfällighetsföreningar – dags att se över er momshantering


Skatteverket anser i ett nytt ställningstagande från mitten av februari 2022 att en samfällighetsförening ska redovisa moms även på ersättningar för varor och tjänster som föreningen tillhandahåller sina egna medlemmar. Det här innebär en kraftig omsvängning mot vad som gällt tidigare. I Sverige finns ca 45 000 samfällighetsföreningar. Skatteverkets ställningstagande kan få stora konsvenser för många av dem.

Samfällighetsföreningar förvaltar gemensamhetsanläggningar

För att en fastighet ska fungera för sitt ändamål kan den behöva tillgång till vissa anläggningar. För anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter bildas gemensamhetsanläggningar. Ändamålet med en gemensamhetsanläggning kan variera. Det kan exempelvis handla om anläggningar för vattenförsörjning, sophantering, vägar, parkering, lekplatser och trapphus. Ibland förvaltas gemensamhetsanläggningen direkt av delägarna (delägarförvaltning), men många gånger förvaltas den av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning).

En gemensamhetsanläggning inrättas vid en lantmäteriförrättning. Vid förrättningen beslutas hur kostnaderna för anläggningens utförande och drift ska fördelas. Det sker utifrån andelstal som de deltagande fastigheterna får. En samfällighetsförening är ett eget rättssubjekt, som kan ha både rättigheter och skyldigheter. Föreningen kan vara ett skattesubjekt i momshänseende.

Vad har gällt hittills?

Enligt tidigare svensk rättspraxis ska en samfällighetsförening, som bara utför den uppgift för vilken den tillkommit, som regel inte ta ut moms på ersättningar från sina medlemmar när föreningens varor eller tjänster gäller delägarfastigheternas egna behov.

Moms ska däremot tas ut om en samfällighetsförening tillhandahåller momspliktiga varor eller tjänster till personer utanför föreningen, som alltså inte är medlemmar i föreningen. Skatteverket har då ansett att det är fråga om omsättning och att samfällighetsföreningen bedriver ekonomisk verksamhet.

Skatteverkets nya ställningstagande

Skatteverket har nu gett uttryck för ett nytt synsätt i momsfrågan. Bakgrunden är – enligt Skatteverket – rättsutvecklingen, bland annat ett antal avgöranden från EU-domstolen. Enligt Skatteverket är tidigare svensk praxis inte längre är tillämplig.

Skatteverket anser att samfällighetsföreningar som förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen ska anses tillhandahålla varor eller tjänster till medlemmarna. Tillhandahållandet utgör omsättning i momslagens mening. Samma bedömning görs när samfällighetsföreningar köper in varor eller tjänster för att sedan sälja dem vidare till medlemmarna.

Skatteverket anser vidare att samfällighetsföreningar som fortlöpande förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. När en samfällighetsförening omsätter varor och tjänster gör den det i egenskap av en beskattningsbar person. Samfällighetsföreningen ska därmed ta ut moms på de ersättningar som medlemmarna betalar.
Enligt Skatteverket har det inte någon betydelse att det krävs ett anläggningsbeslut för att bilda en gemensamhetsanläggning och att fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna bestäms i det beslutet. Det har inte heller någon betydelse om varorna eller tjänsterna tillhandahålls i vinstsyfte eller inte.

Vad blir konsekvenserna av Skatteverkets nya ställningstagande?

Vi bedömer att Skatteverkets nya hållning kan få stora konsekvenser, inte minst genom att skapa en hel del administration för många samfällighetsföreningar runt om i landet. Om föreningen tillhandahåller momspliktiga varor eller tjänster, ska föreningen börja redovisa moms på medlemmarnas betalningar.

En förening som omfattas av reglerna om skattebefrielse för företag med liten omsättning kan i vissa fall undvika momsregistrering och momsbeskattning. Gränsen går för närvarande vid 30 000 kr per år. Eventuellt kommer gränsen att höjas till 80 000 kr per år.

Med momsregistrering följer även en rätt att dra av ingående moms, vilket kan innebära vissa fördelar.