Barbro Julstad

teknologie doktor

Barbro Julstad

teknologie doktor


Kort om Barbro

Teknologie doktor

Barbro Julstad har en lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor. Hon har tidigare arbetat som fastighetsrättschef inom division Fastighetsbildning vid Lantmäteriet. Hon är teknologie doktor och har varit lektor vid Kungliga Tekniska högskolans dåvarande lantmäteriprogram. Dessförinnan har hon arbetat som förrättningslantmätare.

Barbro har i sina olika yrkesroller deltagit som expert och sakkunnig i olika statliga utredningar inom det fastighetsrättsliga området. Hon är en av författarna till Fastighetsbildningslagen. En kommentar. Hon har även skrivit boken Fastighetsindelning och markanvändning samt är medförfattare till boken Tredimensionell fastighetsindelning. 2016 gav Barbro även ut boken Servitut i teori och praktik tillsammans med Tomas Vesterlin.

– När det gäller undervisningserfarenhet har jag undervisat såväl på högskolenivå som vid internutbildningar inom Lantmäteriet och vid olika former av extern utbildning, seminarieverksamhet.

Vad är roligast med att undervisa?

– En viktig del i att det är roligt att undervisa är det intressanta erfarenhetsutbytet med kursdeltagarna som det medför och som ger nya infallsvinklar på olika frågeställningar, vilket i sin tur leder till en ständig pågående kursutveckling. Det är också stimulerande att lyckas väcka intresse hos kursdeltagarna för en fortsatt utveckling av kompetensen inom de ämnesområden som behandlas.

Kurser med Barbro: