Fastighetsbildning och andra förrättningsåtgärder

 

Vi på Vesterlins har tillsammans närmare 100 års erfarenhet av arbete på lantmäterimyndigheter. När det gäller lantmäteriförrättningar vågar vi påstå att vi kan erbjuda full service – oavsett om det rör sig om en gränstvist på landsbygden eller att tillskapa ägarlägenheter i tätort. Vi erbjuder såväl kortare rådgivning som helhetslösningar för att ditt ärende hos lantmäterimyndigheten ska förlöpa så effektivt som möjligt.

 

Här kan du ladda ner vår broschyr om Fastighetsbildning och andra förrättningsåtgärder

 

Är ni i behov av hjälp vid utredning av samfälligheter och kvalitetshöjande åtgärder i fastighetsregistret?
Kontakta oss, vi hjälper er!

 

 

Nedan hitta du några exempel på vårt arbete inom Fastighetsbildning och andra förrättningsåtgärder

Tredimensionell fastighetsbildning vid nyproduktion

I ett stort antal uppdrag hjälper vi byggherrar att genomföra 3D-fastighetsbildning av alla slag. I normalfallet indels dessa uppdrag med bedömningar och redovisningar av vad som är möjligt och inte ur fastighetsbildningsperspektiv. Ofta finns ett flertal möjliga alternativ, som alla får olika konsekvenser ut skatte- och marknadsperspektiv. När beställare, utifrån underlaget, valt inriktning är vårt jobb att ta fram erforderligt underlag i form av texter, ritningar och kartor för att lantmäteriförrättningen (-arna) ska kunna genomföras så effektivt som möjligt. Detta arbete är förvisso ingen juridisk raketforskning, men ställer desto högre krav på hantverksskicklighet. 3D-fastighetsbildning innebär alltid ett mer eller mindre stort antal beroenden mellan de blivande fastigheterna som behöver regleras i form av servitut och gemensamhetsanläggningar. Affärsidén är helt enkelt att göra livet så lätt so möjligt – för såväl lantmäterimyndigheten som beställaren. Vi agerar i dessa fall normalt som en kugge i byggherrens stora projekteringsorganisation. Gränsdragningen mellan vad vi gör och vad övriga projektörer gör kan variera. Ibland är det tex effektivare att andra projektörer tar fram förrättningsritningar men ibland är det effektivare att vi gör det.

Tredimensionell fastighetsbildning befintlig bebyggelse

3D-fastighetsbildning avseende befintlig bebyggelse skiljer sig inte rättsligt särskilt mycket från 3D-fastighetsbildning vid nyproduktion. Den fastighetsbildning man vill gå genomförd bedöms och beslutas av lantmäterimyndigheten. Vårt uppdrag är normalt att först undersöka förutsättningarna och redovisa valmöjligheterna för fastighetsägaren. Därefter är vårt uppdrag, precis som vid nyproduktion, att se till att lantmäterimyndigheten får in rätt underlag i form av text, kartor och ritningar. Förutsättningarna och behoven ser dock i praktiken normalt lite annorlunda ut jämfört med nyproduktion. Att tex stycka av bottenvåningen på ett äldre hus handlar inte om att kugga i fastighetsbildningsdetaljen i en stor byggorganisation, utan oftast snarare att inledningsvis bedriva arkivforskning och utreda befintliga installationers läge och funktion. Hantverket syftar till att åstadkomma nya fastigheter som dels godtas av lantmäterimyndigheten och dels ur förvaltningssynpunkt blir tillräckligt väl fungerande administrativt.

Ett typexempel på 3D-fastighetsbildning avseende befintlig bebyggelse är den oäkta bostadsrättsföreningen som vill bli äkta. Ett sätt att åstadkomma det är att tillräckligt stor lokalytor separeras till egna fastigheter genom avstyckning eller klyvning. I dessa fall kan vi erbjuda full service, med hjälp av våra samarbetspartners kan vi hjälpa till med allt från hantering av de formella interna beslutsprocesserna i brf:en, att bedöma skattekonsekvenser, att reda ut de tekniska installationerna och förstås att att ta fram alla handlingar till lantmäterimyndigheten.

Ägarlägenheter

Att skapa ägarlägenheter har varit möjligt i Sverige sedan 2009. Det har dock inte blivit någon fastighetsrättslig kioskvältare. Inledningsvis visade det sig finna adminsitrativa problem att belåna och försäkra dessa. Man har också frågat sig varför man ska välja den nya ägarlägenheter när vi har den väl inarbetade bostadsrätten. Men sedan inbromsningen av försäljningen av nyproducerade bostadsrätter har intresset för ägarlägenheter ökat. Vi anar nu att det på riktigt våras för denna företeelse. Även i projekt där siktet är inställt på att sälja allt som bostadsrätter kan det finnas poänger med att initialt dela upp alla bostäder i egna ägarlägenheter. Med detta upplägg skapar man sig maximal flexibilitet avseende bland annat storleken på den slutliga bostadsrättsföreningen, där tex hälften av lägenheterna kan ägas av en brf och hälften ägas och hyras ut som hyresrätter av ett fastighetsbolag.

Granntvister

I många uppdrag agerar vi biträde eller ombud åt fastighetsägare som av olika skäl blivit indragna i lantmäteriförrättningar där inte alla är överens.

Plangenomförande Sigtuna Stadsängar, Bonava

Strategisk rådgivning i samband med försäljning och plangenomförande rörande en ny stadsdel i Sigtuna, omfattande bland annat fastighetsbildning och komplexa gemensamhetsanläggningar.

Plangenomförande, Frentab

Stöd i samband med fastighetsbildning, bland annat omfattande transaktioner och klyvning.

Fastighetsbildning, Depå Gävle, Jernhusen

Utredning av omfattande gemensamhetsanläggningar inom industriområde samt förbättring och förenkling av dessa.

Plangenomförande, BoLite

Stöd vid bildande av gemensamhetsanläggning samt klyvning i samband med plangenomförande.

Klyvning, SAAB