Tomträtt

Tomträtt infördes i svensk rätt genom 1907 års nyttjanderättslag, där tomträtten reglerades i 4 kap. Rättsfiguren är visserligen en nyttjanderätt, men lagstiftaren har givit den attribut som gör att den i vissa bemärkelser starkt liknar äganderätt till fast egendom. Samtliga dessa attribut fanns dock inte från början, utan rättsfiguren har stärkts genom förändringar främst 1953 men också 1967. Rättsfiguren tomträtt har en historisk föregångare i den gamla rättsfiguren ofri tomt, även om skillnaderna är betydande.

Genom 1953 års ändring i nyttjanderättslagen stärktes tomträtten på flera sätt. Ändringen innebar att möjligheterna att säga upp tomträtten begränsades och att lösenskyldighet i princip kom att gälla för byggnader och andra anläggningar vid uppsägning. Vidare fick upplåtelsens inte längre villkoras och tomträttshavarens rätt att överlåta, upplåta och belåna tomträtten fick inte begränsas. Ändringen innebar också att tomträtt inte längre var förbehållen tomtindelad mark utan kunde upplåtas i princip i alla typer av fastigheter.

De ändringar som genomfördes i fråga om tomträtter 1967 var begränsade i relation till 1953 års ändringar. Kortast tillåtna avgäldsperiod sänktes från 20 till 10 år.

Vid upplåtelse av tomträtt ställs enligt 13 kap. 3 § jordabalken krav på viss form. Upplåtelsen ska vara skriftlig och i handlingen ska uttryckligen anges att upplåtelsen avser tomträtt. Kravet på skriftlighet gäller även ändringar och tillägg. Något krav på bevittning föreligger inte längre.

I upplåtelsehandlingen ska, enligt 13 kap. 4 § 1 st, anges ändamålet med upplåtelsen, avgälden, närmare föreskrifter rörande fastighetens användning och bebyggelse samt de bestämmelser i övrigt som skall gälla i fråga om tomträtten. Hur hårt markanvändningen styrs i avtalet är så klart av stor betydelse för tomträttshavaren, varken denne eller framtida tomträttshavare får ju nyttja fastigheten i strid med avtalet. De markanvändningsreglerande bestämmelserna har direkt påverkan på tomträttens värde och därmed också på avgälden, som vid omförhandling ska baseras på markens värde med beaktande av begränsningar i upplåtelseavtalet. I fråga om tomträttsupplåtelse väsentligen för annat ändamål än bostadsbebyggelse gäller särskilda regler. Det är därför lämpligt att det i upplåtelseavtalet framgår om upplåtelsen avser väsentligen annat ändamål än bostadsbebyggelse för att – i gränsfallen – undvika oklarheter.

Ändamålet kan anges på olika sätt, preciserat eller allmänt. De föreskrifter som anges i upplåtelsen kan innehålla såväl positiva som negativa förpliktelser. De förpliktelser som kan ställas inom ramen för ett tomträttsavtal kan i princip omfatta det som annars kunde konstrueras genom nyttjanderätts- eller servitutsupplåtelser och mer där till. En begränsning ligger dock i förbudet i 13 kap. 6 § andra meningen, att tomträttshavarens rätt att överlåta tomträtten eller upplåta nyttjanderätt i den inte får inskränkas. Alla begränsningar i fråga om nyttjandet av tomträtten innebär väl i någon mening också en begränsning av möjligheterna att överlåta och upplåta den. Men 13 kap. 6 § jordabalken innebär inte ett absolut hinder mot begränsningar. Regeln tar närmast sikte på direkta eller indirekta försök att begränsa rätten att överlåta eller upplåta tomträtten med nyttjanderätt. Både positiva och negativa förpliktelser kan således användas om det sker med ett legitimt syfte och inte massan av förpliktelser begränsar möjligheterna till överlåtelse eller upplåtelse på ett sätt som strider mot 13 kap. 6 § jordabalken.

De begränsande lagreglerna medför att parterna ibland gör sidolöpare till tomträttsavtalet. En sidolöpare är inte en del av tomträttsupplåtelsen, men ett sidoordnat civilrättsligt avtal parterna emellan. Sidolöparen bär den fördelen att den inte är omgärdas av tomträttens begränsningar, men fördelarna kommer till kostnad av att sidolöparen inte har de sakrättsliga verkningar som följer med tomträtten.

Sök begrepp

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Å
 • Ä
 • Ö

Abstrakt fel

Allemansrätten

Allmän plats

Allmänna fastighetstillbehör

Allmänning

Allmänt vatten

Andelsöverlåtelse

Anläggningsförrättning

Anläggningsåtgärd

Ansökan om avstyckning

Ansökan om fastighetsbildning

Ansökan om fastighetsreglering

Ansökan om klyvning

Ansökan om sammanläggning

Arealfång

Arealförvärv

Arealöverlåtelse

Arkivforskning

Arrende

Avdragsförbud

Avgärda by

Avrösningsjord

Avstyckning

Avsöndring

Avtalsrättighet

Avtalsservitut

Avvittring

Benefik

Beskattningsunderlag

Beskrivning vid lantmäteriförrättning

Besparingsskog

Beståndsmetoden

BM-win

Bolby (Bohlby)

Bonitet

Bruttoarea, BTA

Byggmästarsmitta

Byggnads- och Brandstadga för rikets städer, 8 maj 1874

Byggnadslagen (1947:385)

Byggnadsplan

Byggnadsstadga för stad och landsbygd av den 20 november 1931

Byggnadsstadgan (1947:390)

Byggnadsstadgan (1959:612)

Byggnadstillbehör

Civilrätt

Dagboksblad vid lantmäteriförrättning

Defensiv vattenrätt

Delningsgrund

Delägarfastighet

Delägarförvaltning

Delägarsammanträde

Detaljplan

Donationsjord

Enkel sämjedelning

Ensittarförrättning

Enskilt huvudmannaskap

Enskilt vatten

Enstaka hemman

Ett-fem-vatten / 1:5 vatten

Exploateringsavtal

Exploateringsgrad

Exploateringssamverkan

Expropriationslagen

Fastighet / Fastighetsbegreppet

Fastighetsbestämning

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningsförrättning

Fastighetsdomstolen

Fastighetsfålla

Fastighetsindelning

Fastighetsindelningsbestämmelser

Fastighetsköp

Fastighetsplan

Fastighetsregister

Fastighetsrätt

Fastighetstillbehör

Fastighetsöverlåtelse

Fel i fastighet

Femstenarör

Formalavtal

Formkrav

Formkrav fastighetsköp

Formkrav servitut

Formkrav tomträtt

Friskilling

Frivillig skattskyldighet

Fullmakt lantmäteriförrättning

Fysiska fastighetstillbehör

Fysiska fel

Fysiskt lokaliserat servitut

Färdig tomtmark

Fördjupad översiktsplan

Förening

Föreningsförvaltning

Förfogandeinskränkning

Förköpslagen

Förmedlat mantal

Förmånsfastighet

Förrättning

Förrättningsakt

Förrättningskostnad

Förtätningsområde

Förväntningsvärde

Gemensam ägovidd

Gemensamhetsanläggning

Genomförandeavtal

Graderingsvärde

Grannelagsrätt

Gränsutvisning

Hammarskifte

Handräckning

Hemulansvar

Hjärtsten

Huvudmannaskap

Hyra

Härskande fastighet

Hävning

Ideell ägarandel

Impediment

Industritillbehör

Influensregeln

Inrösningsjord

Inskrivning

Inteckning

Inteckningsfri avstyckning

Investeringsmoms

Inäga

Jorddelning

Jordnatur

Jämkning

Kapitaltillgångar

Karta vid lantmäteriförrättning

Klyvning

Kommunal lantmäterimyndighet

Kommunalt huvudmannaskap

Kommunkontosystemet

Komplicerad sämjedelning

Koncernbidrag

Konkret fel

Konsensualavtal

Kronohemman

Kvartersmark

Köp

Lag angående stadsplan och tomtindelning (1907:67)

Laga kraft

Lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Lagertillgångar

Landvinning

Lantmäteriförrättning

Lantmäterikonsult

Lantmäterimyndighet

Latent skatt

Ledningsförrättning

Ledningsrättsförrättning

Legalisering

Littrering

Ljus BTA

Lokaliserat servitut

Lukrativ vattenrätt

Mall servitutsavtal

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljööverdomstolen

Markanvisningsavtal

Markexploatering

Marknadsvärde

Marksamfällighet

Markupplåtelseavtal

Markåtkomst

Mindre brygga på annans vatten

Moms

Momsklausul i exploateringsavtal

Muntliga servitut

Myckenhetsservitut

Negativ rättskraft

Negativa servitut

Nullitet

Nybildning av fastighet

Nyttjanderätt

Näringsbetingade andelar

Obligationsrätt

Offentlig rätt

Officialansvar

Officialinitiativ

Officialrättighet

Officialservitut

Ofri tomt / Ofri tomt i stad

Olokaliserade servitut

Ombildning av fastighet

Ombud vid lantmäteriförrättning

Omsättning

Omvänd byggmoms

Onerös

Ortsprismetoden

Oskiftad mark

Partiell nyttjanderätt

Permutation

Perpetua causa

Personalservitut

Plan och bygglagen (1987:10), den äldre

Planavtal

Plangenomförande

Plankarta

Planmonopol

Positiv rättskraft

Positivt servitut

Pris

Prisavdrag

Privat jorddelning

Privat ägostyckning

Priviligierade servitut

Protokoll vid lantmäteriförrättning

Påföljder – fel i fastighet

Pågående markanvändning

Retroaktivt avdrag

Rå tomtmark

Rådighetsfel

Rådighetsinskränkning

Rågång

Råmark

Rättskraft

Rättsliga fastighetstillbehör

Rättsliga fel

Rättsligt lokaliserade servitut

Sakrätt

Sakägarförteckning vid lantmäteriförrättning

Samfällighet

Samfällighetsutredning

Samäganderätt

Servitut

Servitutsegendom

Servitutslagen

Servitutsliknande rättigheter

Servitutsrekvisit

Servitutsändamål

Sidolöpare

Skadestånd

Skatteförrättning

Skatteklyvning

Skatteköp

Skattereglering

Skogsnormen

Snedklyvning

Stadsplan

Stadsplanelagen (1931:142)

Stamfastighet

Statlig lantmäterimyndighet

Styckningslott

Ståndortsindex

Ständig besittningsrätt

Svävarvillkor

Sämjedelning

Sämjeägoutbyte

Särskild gränsutmärkning

Särskild handräckning

Tillträde vid fastighetsöverlåtelse

Tillåten markanvändning

Tomt

Tomtindelning

Tomtlega

Tomträtt

Tomträtt – 1953 års ändringar

Tomträtt – 1967 års ändringar

Tomträtt – ersättning egendom

Tomträtt – tillbehör

Tomträtt – väsentligen för annat ändamål än bostadsbebyggelse

Tomträtt – ändamål och föreskrifter

Tomtöre

Total nyttjanderätt

Traditionell fastighet

Tredimensionell fastighet

Tredimensionell fastighetsbildning

Tredimensionellt fastighetsutrymme

Underprisöverlåtelse

Uppförandeskede

Uppgrundning

Upphäva servitut

Upphäva sämjedelning

Upplåtelse

Upplåtelseavtal

Urholkad fastighet

Utilitas fundo

Utliggare

Uttagsbeskattning

Uttagsbeskattning i byggverksamhet

Utäga

Vattenområde

Verksamhetsgren

Vesterlinska Skolan

Vincinitas

Visare

Åkernormen

Återgångsvillkor

Äganderättsutredning

Äganderättsövergången

Ägarkongruens

Ägarlägenhetsfastighet

Ägodelningsrätt

Ägogradering

Ägoutbyte

Äldre planformer

Ändra detaljplan

Ändra servitut

Överenskommelse

Överenskommelse om anläggningsåtgärd

Överenskommelse om fastighetsreglering

Överenskommelse om klyvning

Överenskommelse om ledningsrätt

Överlåtelse

Översiktsplan