Vesterlinska Skolan


Under rubriken Vesterlinska skolan samlar vi fastighetsrättsliga begrepp för dig som läser våra olika kurser. Materialet är ett komplement till kurserna – vårt förinläsningsmaterial, kursmaterial och efterinläsningsmaterial – och ger inte en heltäckande bild. Det är dock tillgängligt för alla, även för dig som ännu inte har gått en kurs hos oss. Vill du löpande få del av uppdateringar och nyheter, skriv då upp dig på vårt nyhetsbrev.Sök begrepp

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Å
 • Ä
 • Ö

Allmän plats

Allmänning

Andelsöverlåtelse

Anläggningsförrättning

Anläggningsåtgärd

Ansökan om avstyckning

Ansökan om fastighetsbildning

Ansökan om fastighetsreglering

Ansökan om klyvning

Ansökan om sammanläggning

Arealfång

Arealförvärv

Arealöverlåtelse

Avgärda by

Avrösningsjord

Avstyckning

Avsöndring

Avtalsservitut

Avvittring

Benefik

Beskrivning vid lantmäteriförrättning

Besparingsskog

Beståndsmetoden

BM-win

Bolby (Bohlby)

Bonitet

Bruttoarea, BTA

Byggnads- och Brandstadga för rikets städer, 8 maj 1874

Byggnadslagen (1947:385)

Byggnadsplan

Byggnadsstadga för stad och landsbygd av den 20 november 1931

Byggnadsstadgan (1947:390)

Byggnadsstadgan (1959:612)

Civilrätt

Dagboksblad vid lantmäteriförrättning

Defensiv vattenrätt

Delningsgrund

Delägarfastighet

Delägarförvaltning

Delägarsammanträde

Detaljplan

Enkel sämjedelning

Ensittarförrättning

Enskilt huvudmannaskap

Enstaka hemman

Exploateringsavtal

Exploateringsgrad

Exploateringssamverkan

Expropriationslagen

Fastighet / Fastighetsbegreppet

Fastighetsbestämning

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningsförrättning

Fastighetsdomstolen

Fastighetsindelningsbestämmelser

Fastighetsköp

Fastighetsplan

Fastighetsrätt

Fastighetsöverlåtelse

Femstenarör

Formkrav fastighetsköp

Formkrav servitut

Fornskifte

Fullmakt lantmäteriförrättning

Fysiskt lokaliserat servitut

Färdig tomtmark

Fördjupad översiktsplan

Förening

Föreningsförvaltning

Förköpslagen

Förmedlat mantal

Förmånsfastighet

Förrättningsakt

Förtätningsområde

Förväntningsvärde

Gemensam ägovidd

Gemensamhetsanläggning

Genomförandeavtal

Graderingsvärde

Gränsutvisning

Hammarskifte

Hjärtsten

Huvudmannaskap

Härskande fastighet

Ideell ägarandel

Impediment

Influensregeln

Inrösningsjord

Inäga

Jorddelning

Jordnatur

Karta vid lantmäteriförrättning

Klyvning

Kommunal lantmäterimyndighet

Kommunalt huvudmannaskap

Komplicerad sämjedelning

Kronohemman

Kvartersmark

Köp

Lag angående stadsplan och tomtindelning (1907:67)

Lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Landvinning

Lantmäteriförrättning

Lantmäterikonsult

Lantmäterimyndighet

Ledningsförrättning

Ledningsrättsförrättning

Legalisering

Littrering

Ljus BTA

Lokaliserat servitut

Lukrativ vattenrätt

Mall servitutsavtal

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljööverdomstolen

Markanvisningsavtal

Markexploatering

Marknadsvärde

Marksamfällighet

Markupplåtelseavtal

Markåtkomst

Mindre brygga på annans vatten

Muntliga servitut

Myckenhetsservitut

Negativa servitut

Nullitet

Nybildning av fastighet

Nyttjanderätt

Offentlig rätt

Officialansvar

Officialinitiativ

Officialservitut

Olokaliserade servitut

Ombildning av fastighet

Ombud vid lantmäteriförrättning

Onerös

Ortsprismetoden

Oskiftad mark

Perpetua causa

Personalservitut

Plan och bygglagen (1987:10), den äldre

Planavtal

Plangenomförande

Plankarta

Planmonopol

Positivt servitut

Pris

Privat jorddelning

Privat ägostyckning

Privilegierade servitut

Protokoll vid lantmäteriförrättning

Pågående markanvändning

Rå tomtmark

Rådighetsinskränkning

Rågång

Råmark

Rättsligt lokaliserade servitut

Sakägarförteckning vid lantmäteriförrättning

Samfällighet

Samfällighetsutredning

Samäganderätt

Servitut

Servitutsegendom

Servitutslagen

Servitutsliknande rättigheter

Servitutsrekvisit

Servitutsändamål

Skatteförrättning

Skatteklyvning

Skatteköp

Skattereglering

Skogsnormen

Snedklyvning

Stadsplan

Stadsplanelagen (1931:142)

Stamfastighet

Statlig lantmäterimyndighet

Styckningslott

Ståndortsindex

Svävarvillkor

Sämjedelning

Sämjeägoutbyte

Särskild gränsutmärkning

Tillträde vid fastighetsöverlåtelse

Tillåten markanvändning

Tomt

Tomtindelning

Traditionell fastighet

Tredimensionell fastighet

Tredimensionell fastighetsbildning

Tredimensionellt fastighetsutrymme

Uppgrundning

Upphäva servitut

Upphäva sämjedelning

Upplåtelseavtal

Urholkad fastighet

Utilitas fundo

Utliggare

Utäga

Vattenområde

Vesterlinska Skolan

Vincinitas

Visare

Åkernormen

Återgångsvillkor

Äganderättsutredning

Äganderättsövergången

Ägarlägenhetsfastighet

Ägodelningsrätt

Ägogradering

Ägoutbyte

Äldre planformer

Ändra detaljplan

Ändra servitut

Överenskommelse

Överenskommelse om anläggningsåtgärd

Överenskommelse om fastighetsreglering

Överenskommelse om klyvning

Överenskommelse om ledningsrätt

Översiktsplan