Värdering vid markexploatering, i teori och praktik

Byggrättsvärdering och intrångsvärdering

Boka 14 okt 2020

Datum
14 okt 2020 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Online/

Pris
7 400 kr 5 920 kr

Föreläsare
Lars Lindeberg Lars Lindeberg
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Värdering vid markexploatering, i teori och praktik

Byggrättsvärdering och intrångsvärdering


Vid förvärv av mark som står i begrepp att planläggas eller redan är planlagd behöver du fånga byggrättens värde. Vidare behöver normalt kommunen eller exploatören ta ytterligare mark i anspråk vid detaljplanens genomförande. Under kursen fokuserar vi på dessa båda värderingssituationer, byggrättsvärdering och intrångsvärdering, med tyngdpunkten på den senare. Vi går igenom teorier och lagregler varefter vi tillämpar dessa på ett antal case.

Varje markexploatering har att förhålla sig till byggrättens värde. Vi inleder kursen med att se till hur detta kan fångas genom olika metoder och erfarenhetstal. Framställningen utgår till stor del från exempel.

En färdig detaljplan medför inlösenrätter. Det kan gälla mark som är utlagd som kvartersmark och kan lösas av en grannfastighet eller att en gemensamhetsanläggning ska inrättas. Det väcker ett antal värderingsfrågor. Vidare ska normalt allmän platsmark lösas av kommunen eller en samfällighetsförening. En annan vanlig situation är att kommunen har rätt (och skyldighet) att lösa kvartersmark för allmänt ändamål, såsom skolor och energistationer. Därtill kräver detaljplanen normalt att delar av kvartersmarken löses för att ge utrymme åt allmänna anläggningar, såsom gång- och cykelvägar och andra passager. Vi går under kursen igenom de bakomliggande lagreglerna samt hur dessa tillämpas i praktiken.

Kursen innehåller

· Att värdera byggrätter, översiktligt
· Exploateringskalkyl, en introduktion
· Beräkningsmodeller
· Intrångsvärdering
· Grundläggande lagregler, 4 kap. expropriationslagen
· Influensregeln
· Vinstdelningsfallen
· Skaderegleringsfallen
· Värdering av kvartersmark
· Värdering av allmän platsmark
· Värdering av kvartersmark för allmänt ändamål
· Värdering för allmänna anläggningar på kvartersmark
· Intrång i form av servitut och ledningsrätt

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: