Rättspraxis anläggningslagen

Rättspraxis anläggningslagen

Ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv

 

 

Anläggningslagen är frekvent använd för att inrätta gemensamma lösningar för fastigheter, både på landsbygden och i stadskärnor.  Under kursen ser vi till senare års praxis samt de äldre rättsfall som har störst betydelse vid tillämpning av anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. Målet med kursen är att du ska kund anhålla dig uppdaterad i fråga om rättsfiguren och kunna placera både äldre och ny praxis i ett större sammanhang. 

 

Kursinnehåll

Fokus ligger på senare års domstolsutslag från Högsta domstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Särskilt fokus riktas mot de frågor som har stor praktisk betydelse. Vi går även igenom äldre praxis och försöker bygga en helhetsförståelse genom kopplingar mellan förarbeten och rättspraxis. 

 

Målgrupp
Kursen riktar sig till exploatörer, fastighetsförvaltande bolag, fastighetsutvecklare, konsultbyråer, advokatbyråer, kommuner, lantmäterimyndigheterna med flera som är aktiva i anläggningsförrättningar eller annars kommer i kontakt med gemensamhetsanläggningar eller samfällighetsföreningar.

 

Pedagogik
Kursen har utpräglade teoretiska inslag vilka varvas med praktiska exempel. En mycket stor del av framställningen vävs kring rättspraxis.

 

Lärare
Kristina Thimberg har 14 års erfarenhet av fastighetsbildningsfrågor, bland annat som myndighetschef. Hon har bred erfarenhet inom ren markjuridik samt inom utbildning och verksamhetsutveckling.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle

Hösten 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Boka här

Datum

Hösten 2019

Plats

Stockholm

Pris

7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

Kategori
Upplåtelser