Plangenomförande

Vad du bör veta för att kunna genomföra en detaljplan

Boka 6-7 nov 2024

Datum
6-7 nov 2024 kl. 09.00 till 16.30.

Plats
Online/Vesterlins Stockholm

Pris
På plats: 13 800 kr
Online via länk: 11 800 kr

Föreläsare
Olof Graner Olof Graner
Tomas Vesterlin Tomas Vesterlin

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Plangenomförande

Vad du bör veta för att kunna genomföra en detaljplan


Genom en detaljplan regleras hur mark- och vatten-områden får användas. Vidare fördelas ansvaret – för genomförandet av planen och förvaltningen av olika anläggningar – mellan fastighetsägarna, kommunen och andra huvudmän.

När en plan har antagits inleds nästa del i planprocessen, själva plan-genomförandet. Syftet är då att omsätta planens olika bestämmelser till fastighetsgränser och rättigheter, samt att uppföra byggnader, infrastruktur och andra gemensamma eller kommunala anläggningar. I denna fas är det av mycket stort betydelse hur bygglovsenheten, plankontoret och lantmäterimyndigheten tolkar planens bestämmelser samt hur fastighetsägare, exploatörer och kommunen tolkar ingångna avtal.

Under kursen går vi igenom de juridiska ramarna för dessa myndigheters arbete under genomförandefasen samt konsekvensen av ingångna avtal. En betydande del av kursen ägnas således åt hur olika detaljplanebestämmelser ska tolkas och hur man bör utforma bestämmelser och avtal för att uppnå önskad effekt.

Vi går igenom de olika reglerna i plan och bygglagen, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen, expropriationslagen, miljöbalken och avtalslagen som har störst betydelse vid plangenomförande.

Kursen innehåller

· PBL – Övergripande
· Fördjupning i planering och plangenomförande
· Att tolka en plan
· Reglera användningen av mark- och vatten, planbestämmelser
· Fastighetsbildning och plangenomförande
· Gemensamma anläggningar
· Inlösen av mark och anläggningar
· Ersättning vid inlösen
· Ersättning för planskada; regler
· Genomförandeavtal, (exploateringsavtal och markanvisningsavtal) vad kan regleras och hur
· Begreppen mindre och liten avvikelse
· Välja huvudmannaskap; konsekvenser för utförande och drift
· Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap, praxis
· Utestänga någon från allmän plats
· De senaste lagändringarna
· Aktuella rättsfall
· Strategiska val och praktiska lösningar

Pedagogik

Vi inleder varje del av kursen med att lägga en stabil teoretisk bas, med koppling till lagstiftning och betydelsefulla rättsfall. Därefter bygger vi på med flera praktiska exempel som belyser lösningar och problem.

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Du kanske också är intresserad av följande kurser: