Markanvisning, avtal och LOU

Markanvisning, avtal och LOU

Legala ramar och praktiska lösningar

 

 

Ingen markanvisning är den andra lik. Därför är det viktigt att ha kontroll på de huvudsakliga rättsreglerna och de praktiska lösningar som står till buds för att tillgodose dina behov. Men framförallt är det viktigt att kunna omsätta kunskap i handling.  Kursen är en orientering och fördjupning i det hantverk som markanvisning utgör. Vi ser även till hur LOU påverkar ett antal strategiska val.

 

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de legala ramarna för markanvisningar, hela vägen från idé till överlåtelse och plangenomförande. Fokus ligger på hur du tillämpar juridiken i praktiken och utformar process samt avtalen för dina syften.

Många markanvisningsavtal innebär att exploatören och kommunen byter nyttigheter med varandra och det kan innebära att lagen om offentlig upphandling blir tillämplig. Men var går egentligen gränsen mellan upphandling och andra transaktioner mellan offentliga och privata parter? Vilka är fallgroparna och vad bör man tänka på? Och vilka begränsningar följer av kommunallagens och EU-rättens bestämmelser om offentligt stöd till privata företag?

 

Kursen behandlar bland annat

 • Markanvisningsavtal, legala ramar
 • Markanvisningsavtal, praktiska lösningar
 • Att utforma markanvisningstävlingar, legala ramar
 • Ändrade förutsättningar, vad kan justeras och hur
 • Att utvärdera på annat än pris
 • Att avtala om gestaltning
 • Strategiska val i fråga om avtalshelheten
 • Tekniska särkrav, förbjudet & tillåtet
 • Exploateringssamverkan
 • Kommunal överlåtelse av mark och prissättning
 • Att paketera överlåtelsen
 • Att styra upplåtelseformer
 • Att garantera fullbordande; viten och andra verktyg
 • LOU i teori och praktik vid markanvisning
 • Medfinansieringsersättning, vad gäller
 • Aktuella lagändringar och rättsfall

 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till kommuner, exploatörer, konsulter, advokater, fastighetsbolag och förvaltare, privata fastighetsägare, och andra som ofta kommer i kontakt med olika avtal i exploateringsprocessen.

 

Pedagogik

Kursen inleds med en juridisk bas som sedan exemplifieras med rättsfall och byggs på med praktiska exempel.

 

Lärare
Emma Eriksson har arbetat med fastighetsrättsliga frågor på advokatbyrå i tio år. Hon arbetar framförallt med arrenden, fastighetsbildning och exploatering. Emma är flitigt anlitad som lärare och skribent.

 

Kristian Pedersen är experter inom offentlig upphandling. Han företräder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i alla typer av affärer mellan offentliga och privata parter. Kristian är även författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder.

 

Tomas Vesterlin har mer än 15 års samlad fastighetsrättslig  erfarenhet från bland annat kommunal verksamhet, Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab och Justitie- departementet

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa tillfälle

Hösten 2019, Vasgatan 50, Stockholm

Boka här

Datum

Hösten 2019

Plats

Vasagatan 50, Stockholm

Pris

7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

Kategori
Exploatering