Förrättningsmätning och kartframställning

Förrättningsmätning och kartframställning

En kombination av juridik och mätteknik

 

 

Vid en lantmäteriförrättning kan nya fastigheter bildas och befintliga fastigheters omfång ändras. Rättigheter kan skapas eller upphävas. I samband med dessa förrättningar krävs i de flesta fall mätning och kartframställning och för att slutprodukten ska bli den bästa krävs att den bästa kompetensen används både för de juridiska bedömningarna och de mät- och karttekniska delarna.

 

Kursinnehåll

Många gånger krävs omfattande arkivforskning och annat förberedelsearbete innan mätningen i fält kan utföras, förrättningskartan kan framställas och förändringarna införas i registerkartan. Som mät- och kartingenjör i en lantmäteriförrättning är det av yttersta vikt att även behärska dessa delar av arbetet på ett bra sätt.

Syftet med kursen är att ge en stabil teoretisk förståelse och en fördjupning i praktisk hantering av frågorna. 

 

Kursen behandlar bland annat

 • Registerkartan
 • Gränspunkter – inre och yttre noggrannhet
 • Hur tänker Lantmäteriet om gränspunkter 
 • Fastighetsbegreppet och fastighetsbildningsåtgärder
 • Lämplighet och andra bedömningar som behöver göras vid fältarbete
 • När behöver en fastighetsbestämning göras
 • Avsöndringar och laga skifte
 • Från grundkarta till fastighetsbildning
 • Vad är en mindre avvikelse från detaljplan
 • Regler om fastighetsgränser i jordabalken
 • Samfälligheter, servitut och gemensamhetsanläggningar
 • Basnivåer
 • Arkivsök – sökmetoder

 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till kommuner med kommunal lantmäterimyndighet samt kommuner som har avtal med Lantmäteriet om att hantera förrättningsförberedande arbete.

 

Pedagogik

Kursen anpassas utifrån just din organisations behov och önskemål vad gäller förrättningsmätning och kartframställning. Vi börjar med en teoretisk grund som följs av praktiska exempel och diskussioner som varvas med ytterligare teori.

 

Lärare

Barbro Julstad har en lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor. Hon har tidigare arbetat som fastighetsrättschef inom division Fastighetsbildning vid Lantmäteriet. Hon är teknologie doktor och har varit lektor vid Kungliga Tekniska högskolans dåvarande lantmäteriprogram. Dessförinnan har hon arbetat som förrättningslantmätare.

 

Qarin Bånkestad är teknisk lantmätare och en fena på att hantera gamla och nya ritningar och kartor. Hon behärskar bland annat mätning, kartering, hantering av mätdata och GIS.

 

Längd

Enligt överenskommelse.

 

Pris

Pris anpassas efter antalet kursdagar och kursdeltagare.

 

Nästa kurstillfälle
För att boka en kurs kontakta [email protected] eller ring 08-684 571 00.

Boka här

[email protected]

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

Pris anpassas efter antalet kursdagar och kursdeltagare

Kategori
Exploatering, Förrättning, Infrastruktur, Övrigt