Del 4, Plan- och bygglagen i teori och praktik samt Plangenomförande – lilla kursen

Första dagen tittar vi övergripande på bygglov, tillsyn m.fl. regler i PBL. Dag två ägnas åt plangenomförandets sköna konst.

 

 

 

 

Kursinnehåll

I många sammanhang är det nödvändigt med grundläggande kunskaper i fråga om bygglov och tillsyn. Det gäller bl.a. i planprocessen, vid plangenomförande och under löpande fastighetsförvaltning. Detta särskilt som flera av reglerna har betydande tolkningsmån. Välavvägda strategiska val kräver viss insikt i ämnet och kunskap om kommunens handläggning. Under dag 1 går vi igenom de legala ramarna för bygglov, marklov, rivningslov och tillsyn. Vi fokuserar särskilt på vanliga problem samt hur du kan agera i dessa lägen för att så snabbt som möjligt nå fram till ett för dig gynnsamt beslut. Vi sätter även frågan i dess större sammanhang.

När en plan har antagits inleds nästa del i planprocessen, själva plangenomförandet. Syftet är då att omsätta planens olika bestämmelser till fastighetsgränser och rättigheter, samt att uppföra byggnader, infrastruktur och andra gemensamma eller kommunala anläggningar. I denna fas är det av mycket stort betydelse hur bygglovsenheten, plankontoret och lantmäterimyndigheten tolkar planens bestämmelser samt hur fastighetsägare, exploatörer och kommunen tolkar ingångna avtal.

Under dag två går vi igenom de juridiska ramarna för dessa myndigheters arbete under genomförandefasen samt konsekvensen av ingångna avtal. En betydande del av kursen ägnas således åt hur olika detaljplanebestämmelser ska tolkas och hur man bör utforma bestämmelser och avtal för att uppnå önskad effekt.

Under planprocessen och vid plangenomförandet behöver ett antal strategiska val göras, bland annat i fråga om huvudmannaskap, omfattning och standard rörande anläggningar, fördelning av kostnader och samverkan. Vi går igenom hur dessa val bör göras. Vidare tittar vi på vanliga brister, effekten av dessa samt hur de kan undvikas eller hanteras.

 

Kursen behandlar bland annat

Dag 1:

 • Intresseavvägningar vid planläggning och lov
 • Kommunens handläggning av ärenden enligt PBL
 • Krav på byggnaders utformning och tekniska egenskaper
 • Förutsättningar för bygglov, marklov och rivningslov
 • Nyheter i PBL
 • Särskilt att tänka på
 • Kort om översiktsplanering
 • Tillsyn och påföljder
 • Varsamhetskrav
 • Attefallsåtgärder m fl problemområden
 • Aktuella rättsfall

 

Dag 2:

 • Plan- och bygglagens olika genomföranderegler
 • Regler om plangenomförande i andra lagar
 • Att omsätta reglerna i praktiken, viktigt att tänka på
 • Genomförandeprocessen
 • Val av planbestämmelser
 • Risker vid planering och plangenomförande
 • Att tolka en detaljplan
 • Fastighetsbildning, ett viktigt genomförandeverktyg
 • Gemensamhetsanläggningar, risker och möjligheter
 • Tvångsvis markåtkomst
 • Ansvarsfördelning mellan kommun och exploatör
 • Helhetsförståelse för genomförande-processen
 • Marklösen
 • Att värdera intrång
 • Kommunalt eller enskilt huvudmannaskap
 • Planavvikelse, vad är ok?

 

Lärare

Johannes Holmgren har över 15 års arbetslivserfarenhet. Han började föreläsa om plan- och bygglagen 2010, i apband med att man året efter skulle lansera nya PBL.

 

Tomas Vesterlin har under de senaste åren utbildat ett stort antal plangenomförare i de aktuella frågorna. Han har tidigare arbetat med frågorna på Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab och har ansvarat för att utreda vissa av plan- och bygglagens brister i genomförandehänseende åt regeringen.

 

Längd

Två dagar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 12 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

Båda kursdagarna: 12 500 kronor per deltagare, exklusive moms

En av kursdagarna: 7 400 kronor, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
7-8 maj 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Boka här

Datum

7-8 maj 2019

Plats

Vasagatan 50, Stockholm

Pris

Båda kursdagarna: 12 500 kronor per deltagare, exklusive moms. En av kursdagarna: 7 400 kronor, exklusive moms.