Del 3, Fastighetsbildning och lantmäteriförrättning samt Fastighetsöverlåtelse – lilla kursen

Dag ett ligger fokus på hur fastighetsbildning kan användas som ett verktyg.  Andra dagen går vi igenom hur köp och överenskommelse om fastighetsreglering används. 

 

 

Kursinnehåll

Dag ett ägnas åt fastighetsbildning. Genom fastighetsbildning kan nya fastigheter bildas och befintliga ändras till omfång och innehåll. Även om fastighetsbildning i stort än en privat angelägenhet innehåller fastighetsbildningslagen (FBL) vissa tvingande ramar. Vi tydliggör dessa samt går igenom hur du kan uppnå dina syften genom en kombination av olika förrättningsåtgärder och avtal. Vi går igenom de olika förrättningsåtgärdernas särdrag samt hur du kan kombinerar FBL med avtal för att uppnå dina syften. Fokus ligger på att bygga en stabil teoretisk förståelse  men även fördjupning i praktisk hantering och strategiska val.

 

Fast egendom kan överlåtas på olika sätt. Den väg du väljer kan ha stor betydelse, bl.a. i fråga om risk, felansvar, tidsåtgång, möjligheten att styra detaljerna m.m. Under dag två går vi igenom hur du kan upprätta jordabalksköp och överenskommelse om fastighetsreglering så att handlingarna passar dina syfte och fungerar väl i andra processer, ex i lantmäteriförrättning.  Vi går igenom rättsfigurerna köp och överenskommelse om fastighetsreglering samt ser till hur du kan använda respektive handling på bästa sätt för att uppnå dina syften. Vi inleder med teoripass  som byggs på med praktiska exempel.

 

Kursen behandlar bland annat

Dag 1:

 • Avstyckning, begränsningar
 • Sammanläggning, fördelar framför reglering
 • Klyvning, att bryta oönskat samägande
 • Fastighetsreglering, att optimera din fastighet
 • Lantmäteriets prövning och hur du kan påverka den
 • Att skriva en bra ansökan
 • Fastighetsbildning inom plan
 • Fastighetsbildning inom strandskydd
 • Skatteeffekter av olika val
 • Påverkan på rättigheter
 • Ägarlägenheter
 • Tredimensionell fastighetsbildning
 • Överprövning av beslut
 • Att kombinera fastighetsbildning med avtal
 • Strategiska val, hur ska jag tänka?

 

Dag 2:

 • Formkrav
 • Fatalietider
 • Vanliga fel och brister
 • Äganderättsövergången
 • Tillträde
 • Fel i egendomen
 • Att optimera en handling efter dina behov
 • Fel i egeondomen
 • Verkan av rättigheter och inteckningar
 • Skattekonsekvenser
 • Köp till grund för fastighetsbildning
 • Köp vid exploatering
 • Köp av del av fastighet

 

Lärare:

Kristina Thimberg har 14 års erfarenhet av fastighetsbildningsfrågor, bl.a. som myndighetschef. Hon har bred erfarenhet omfattande utöver ren markjuridik även  utbildning och verksamhetsutveckling.

 

Tomas Vesterlin har mer än 15 års samlad fastighetsrättslig  erfarenhet från bland annat kommunal verksamhet, Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab och Justitie- departementet.

 

Längd

Två dagar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 12 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

Båda kursdagarna: 12 500 kronor per deltagare, exklusive moms

En av kursdagarna: 7 400 kronor, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle

2 – 3 april 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Boka här

Datum

2 – 3 april 2019

Plats

Vasagatan 50, Stockholm

Pris

Båda kursdagarna: 12 500 kronor per deltagare, exklusive moms. En av kursdagarna: 7 400 kronor, exklusive moms.