Del 2, Avtal i exploateringsprocessen samt Arrende, partiell nyttjanderätt och servitut – lilla kursen

Första dagen ägnas åt olika avtal i exploateringsprocessen, i teori & praktik. Andra dagens fokus ligger på upplåtelse av arrende men även servitut och partiell nyttjanderätt.

 

 

 

Kursinnehåll

Ingen exploatering är den andra lik. Därför är det viktigt att ha kontroll på de bakomliggande rättsreglerna, på processen och på motpartens och dina behov. Men framförallt är det viktigt att kunna omsätta kunskap i handling. Dag ett är en orientering och fördjupning i det hantverk som exploatering av fastigheter utgör. Under den första dagen går vi igenom de viktigaste momenten i exploateringsprocessen: hur du planerar arbetet, gör strategiska val och utformar avtal för dina syften. Vi utgår lagar och regler och bygger sedan på med praktiska lösningar och verktyg. Vi ser även till hur du gör nödvändiga ekonomiska bedömningar.

 

Dag två ägnas åt upplåtelse av fast egendom. Vi går under dagen igenom grunderna i de olika upplåtelseformerna för mark i jordabalken samt de praktiska problem som är förknippade med dessa.  Vi tittar på hur du kan och bör agera, dels som markägare och dels som rättighetshavare.

 

Kursen behandlar bland annat

Dag 1:

 • Strategiska val och avtal
 • Markanvisningsavtal
 • Exploateringsavtal
 • Samverkan mellan exploateringsavtal och PBL
 • Relevanta lagregler
 • Tekniska särkrav, förbjudet & tillåtet
 • Kommunens planmonopol
 • Avtal i olika planskeden, vad bör vara klart när
 • Vad får regleras i avtal, hur bör jag göra
 • Vanliga fel och brister, hur de kan undvikas
 • Överlåtelseavtal i exploateringsprocessen
 • Vitesklausuler
 • Tilläggsköpeskilling
 • Prissättning av kommunal mark
 • Att garantera motpartens prestation
 • Säkerheter
 • Praxis
 • Skatt
 • Exploateringsfastigheter

 

Dag 2:

 • Nyttjanderätt enligt jordabalken
 • När avtal behövs för att nyttja annans mark
 • Allmänna nyttjanderätter
 • Att klassificera, bedöma och nyupplåta nyttjanderätter
 • Totala nyttjanderätter
 • Att tänka på vid upplåtelseavtal
 • De olika arrendeformerna
 • Överlåtelse av rättighet och underupplåtelse
 • Förverkande och uppsägning
 • Att bilda, ändra och upphäva servitut
 • Formkrav

 

Lärare

Emma Eriksson har arbetat med fastighetsrättsliga frågor på advokatbyrå i nio år. Hon arbetar framförallt med arrenden, fastighetsbildning och exploatering. Emma är flitigt anlitad som lärare och skribent.

 

Tomas Vesterlin har mer än 15 års samlad fastighetsrättslig erfarenhet från bland annat kommunal verksamhet, Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab och Justitie- departementet.

 

Längd

Två dagar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 12 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

Båda kursdagarna: 12 500 kronor per deltagare, exklusive moms

En av kursdagarna: 7 400 kronor, exklusive moms

 

Nästa tillfälle

19 – 20 mars 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Boka här

Datum

19 – 20 mars 2019

Plats

Vasagatan 50, Stockholm

Pris

Båda kursdagarna: 12 500 kronor per deltagare, exklusive moms. En av kursdagarna: 7 400 kronor, exklusive moms.