Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är den del av lagstiftningen som reglerar fastigheter, särskilt hur de bildas, ändras, överlåts och upplåts.

En fastighet är en abstrakt konstruktion, ett objekt med syfte att bära äganderätten till mark och vatten. Att utgå från en abstraktion ter sig nödvändigt eftersom fast egendom som mark och vatten till skillnad från lös egendom, inte har någon naturlig avgränsning. Därav fastighetsbegreppet, till vilket rättigheter och skyldigheter samt myndigheters beslut kan kopplas.

Hur fastigheter överlåts och upplåts genom avtal regleras i jordabalken. Det är alltså i jordabalken som vi finner regler om servitutsavtal och olika typer av nyttjanderättsavtal som arrende och hyra. Även pantsättning av fastigheter regleras i jordabalken. Överlåtelse, upplåtelse och pantsättning är centrala företeelser i vår ekonomi och avser ofta stora belopp och egendom av strategisk betydelse. Vidare är äganderätt och nyttjanderätter kopplade till boende av särskilt stor social betydelse. Reglerna i jordabalken är därför av mycket stor praktisk betydelse för såväl företag som privatpersoner.

Jordabalken innehåller också regler om fastighetstillbehör, d.v.s. vilken egendom som hör till fastigheter och vilken egendom som är lös. Balken innehåller vidare vissa regler om äganderätt till mark- och vatten.

En stor del av den dynamiska fastighetsrätten – avseende hur fastigheter förändras – regleras i förrättningslagstiftningen. Till förrättningslagstiftningen hör i huvudsak fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. Gemensamt för dessa lagar är att ärenden handläggs i form av en förrättning. Förfarandet karaktäriseras av att handläggningen utförs av en förrättningslantmätare (en myndighetsperson) med en ställning som kan liknas vid en domares. Avvikande från tvistemål i domstol är lantmätarens officialansvar, d.v.s. det är lantmätaren och inte parterna som ska tillse att frågan som är föremål för prövning blir utredd i sådan utsträckning att myndigheten kan gå till beslut. De som har rätt att föra talan vid förrättning benämns sakägare. Vid förrättning ska som huvudregel sammanträde hållas. Inom ramen för förrättningen fattas bindande beslut som rör fastigheterna. Även ersättningsfrågor hanteras. Beslut överklagas till mark- och miljödomstolen.

I fastighetsbildningslagen regleras hur fastigheter nybildas och ombildas. Genom avstyckning, klyvning och sammanläggning nybildas fastigheter. Genom fastighetsreglering kan befintliga fastigheter ombildas. Men fastighetsreglering innebär även möjligheter att bilda, ändra och döda servitut samt på olika sätt hantera samfälligheter. I fastighetsbildningslagen regleras även hur fastigheter och vissa fastighetsanknutna rättigheter kan bestämmas till läge och avgränsning genom fastighetsbestämning.

I anläggningslagen regleras hur flera fastigheter kan samverka om anläggningar de alla behöver som vägar, va-system och bryggor. Gemensamhetsanläggningar bildas, ändras och upphävs inom ramen för en lantmäteriförrättning. Genom ett anläggningsbeslut anges bl.a. vilka fastigheter som ska delta i en gemensamhetsanläggning, vad anläggningen har för ändamål och hur ansvaret för kostnader förknippade med utförande och drift ska fördelas mellan de deltagande fastigheterna. Anläggningslagen reglerar också hur vissa typer av servitut för väg bildas, ändras och upphävs.

I ledningsrättslagen regleras hur ledningsägare genom ledningsrätt kan få tillgång till fastigheter för att där etablera sina ledningar. Ledningsrätter bildas, ändras och upphävs inom ramen för en lantmäteriförrättning. Genom ledningsbeslut anges vilka befogenheter ledningsägaren har att utnyttja fastigheten samt vilka begränsningar som gäller för fastighetsägaren. Vidare anges vilken ersättning som ska utgå till följd av intrånget.

I Plan och bygglagen regleras hur mark får användas, vilket bl.a. sker genom olika kommunala planer såsom översiktsplan, områdesbestämmelser samt detaljplan. Av dessa är detaljplanen det viktigaste kommunala instrumentet för att mer ingripande styra markanvändningen. Plan- och bygglagen reglerar vidare frågor om bygglov, marklov och förhandsbesked.

I expropriationslagen regleras under vilka förutsättningar fastigheter får tas i anspråk genom expropriation. Intrång i fastigheter sker i dag normalt genom tillämpning av förrättningslagstiftningen (fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen) varför direkt tillämpning av expropriationslagens markåtkomstbestämmelser är relativt ovanlig. Reglerna om ersättning i expropriationslagens 4 kap. är dock av stor betydelse, då andra markåtkomstlagar i stor utsträckning hänvisar till dessa.

I miljöbalken samsas en relativt bred grupp med regler som på olika sätt begränsar fastighetsägares möjlighet att använda mark och vatten i syfte att skydda olika mijöintressen. Reglerna har stor betydelse i huvudsak vid önskemål om förändring av pågående markanvädning.

I bostadsrättslagen regleras frågor rörande bostadsrätter och bostadsrättsföreningar.

Sök begrepp

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Å
 • Ä
 • Ö

Abstrakt fel

Allemansrätten

Allmän plats

Allmänna fastighetstillbehör

Allmänning

Allmänt vatten

Andelsöverlåtelse

Anläggningsförrättning

Anläggningsåtgärd

Ansökan om avstyckning

Ansökan om fastighetsbildning

Ansökan om fastighetsreglering

Ansökan om klyvning

Ansökan om sammanläggning

Arealfång

Arealförvärv

Arealöverlåtelse

Arkivforskning

Arrende

Avdragsförbud

Avgärda by

Avrösningsjord

Avstyckning

Avsöndring

Avtalsrättighet

Avtalsservitut

Avvittring

Benefik

Beskattningsunderlag

Beskrivning vid lantmäteriförrättning

Besparingsskog

Beståndsmetoden

BM-win

Bolby (Bohlby)

Bonitet

Bruttoarea, BTA

Byggmästarsmitta

Byggnads- och Brandstadga för rikets städer, 8 maj 1874

Byggnadslagen (1947:385)

Byggnadsplan

Byggnadsstadga för stad och landsbygd av den 20 november 1931

Byggnadsstadgan (1947:390)

Byggnadsstadgan (1959:612)

Byggnadstillbehör

Civilrätt

Dagboksblad vid lantmäteriförrättning

Defensiv vattenrätt

Delningsgrund

Delägarfastighet

Delägarförvaltning

Delägarsammanträde

Detaljplan

Donationsjord

Enkel sämjedelning

Ensittarförrättning

Enskilt huvudmannaskap

Enskilt vatten

Enstaka hemman

Ett-fem-vatten / 1:5 vatten

Exploateringsavtal

Exploateringsgrad

Exploateringssamverkan

Expropriationslagen

Fastighet / Fastighetsbegreppet

Fastighetsbestämning

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningsförrättning

Fastighetsdomstolen

Fastighetsfålla

Fastighetsindelning

Fastighetsindelningsbestämmelser

Fastighetsköp

Fastighetsplan

Fastighetsregister

Fastighetsrätt

Fastighetstillbehör

Fastighetsöverlåtelse

Fel i fastighet

Femstenarör

Formalavtal

Formkrav

Formkrav fastighetsköp

Formkrav servitut

Formkrav tomträtt

Friskilling

Frivillig skattskyldighet

Fullmakt lantmäteriförrättning

Fysiska fastighetstillbehör

Fysiska fel

Fysiskt lokaliserat servitut

Färdig tomtmark

Fördjupad översiktsplan

Förening

Föreningsförvaltning

Förfogandeinskränkning

Förköpslagen

Förmedlat mantal

Förmånsfastighet

Förrättning

Förrättningsakt

Förrättningskostnad

Förtätningsområde

Förväntningsvärde

Gemensam ägovidd

Gemensamhetsanläggning

Genomförandeavtal

Graderingsvärde

Grannelagsrätt

Gränsutvisning

Hammarskifte

Handräckning

Hemulansvar

Hjärtsten

Huvudmannaskap

Hyra

Härskande fastighet

Hävning

Ideell ägarandel

Impediment

Industritillbehör

Influensregeln

Inrösningsjord

Inskrivning

Inteckning

Inteckningsfri avstyckning

Investeringsmoms

Inäga

Jorddelning

Jordnatur

Jämkning

Kapitaltillgångar

Karta vid lantmäteriförrättning

Klyvning

Kommunal lantmäterimyndighet

Kommunalt huvudmannaskap

Kommunkontosystemet

Komplicerad sämjedelning

Koncernbidrag

Konkret fel

Konsensualavtal

Kronohemman

Kvartersmark

Köp

Lag angående stadsplan och tomtindelning (1907:67)

Laga kraft

Lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Lagertillgångar

Landvinning

Lantmäteriförrättning

Lantmäterikonsult

Lantmäterimyndighet

Latent skatt

Ledningsförrättning

Ledningsrättsförrättning

Legalisering

Littrering

Ljus BTA

Lokaliserat servitut

Lukrativ vattenrätt

Mall servitutsavtal

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljööverdomstolen

Markanvisningsavtal

Markexploatering

Marknadsvärde

Marksamfällighet

Markupplåtelseavtal

Markåtkomst

Mindre brygga på annans vatten

Moms

Momsklausul i exploateringsavtal

Muntliga servitut

Myckenhetsservitut

Negativ rättskraft

Negativa servitut

Nullitet

Nybildning av fastighet

Nyttjanderätt

Näringsbetingade andelar

Obligationsrätt

Offentlig rätt

Officialansvar

Officialinitiativ

Officialrättighet

Officialservitut

Ofri tomt / Ofri tomt i stad

Olokaliserade servitut

Ombildning av fastighet

Ombud vid lantmäteriförrättning

Omsättning

Omvänd byggmoms

Onerös

Ortsprismetoden

Oskiftad mark

Partiell nyttjanderätt

Permutation

Perpetua causa

Personalservitut

Plan och bygglagen (1987:10), den äldre

Planavtal

Plangenomförande

Plankarta

Planmonopol

Positiv rättskraft

Positivt servitut

Pris

Prisavdrag

Privat jorddelning

Privat ägostyckning

Priviligierade servitut

Protokoll vid lantmäteriförrättning

Påföljder – fel i fastighet

Pågående markanvändning

Retroaktivt avdrag

Rå tomtmark

Rådighetsfel

Rådighetsinskränkning

Rågång

Råmark

Rättskraft

Rättsliga fastighetstillbehör

Rättsliga fel

Rättsligt lokaliserade servitut

Sakrätt

Sakägarförteckning vid lantmäteriförrättning

Samfällighet

Samfällighetsutredning

Samäganderätt

Servitut

Servitutsegendom

Servitutslagen

Servitutsliknande rättigheter

Servitutsrekvisit

Servitutsändamål

Sidolöpare

Skadestånd

Skatteförrättning

Skatteklyvning

Skatteköp

Skattereglering

Skogsnormen

Snedklyvning

Stadsplan

Stadsplanelagen (1931:142)

Stamfastighet

Statlig lantmäterimyndighet

Styckningslott

Ståndortsindex

Ständig besittningsrätt

Svävarvillkor

Sämjedelning

Sämjeägoutbyte

Särskild gränsutmärkning

Särskild handräckning

Tillträde vid fastighetsöverlåtelse

Tillåten markanvändning

Tomt

Tomtindelning

Tomtlega

Tomträtt

Tomträtt – 1953 års ändringar

Tomträtt – 1967 års ändringar

Tomträtt – ersättning egendom

Tomträtt – tillbehör

Tomträtt – väsentligen för annat ändamål än bostadsbebyggelse

Tomträtt – ändamål och föreskrifter

Tomtöre

Total nyttjanderätt

Traditionell fastighet

Tredimensionell fastighet

Tredimensionell fastighetsbildning

Tredimensionellt fastighetsutrymme

Underprisöverlåtelse

Uppförandeskede

Uppgrundning

Upphäva servitut

Upphäva sämjedelning

Upplåtelse

Upplåtelseavtal

Urholkad fastighet

Utilitas fundo

Utliggare

Uttagsbeskattning

Uttagsbeskattning i byggverksamhet

Utäga

Vattenområde

Verksamhetsgren

Vesterlinska Skolan

Vincinitas

Visare

Åkernormen

Återgångsvillkor

Äganderättsutredning

Äganderättsövergången

Ägarkongruens

Ägarlägenhetsfastighet

Ägodelningsrätt

Ägogradering

Ägoutbyte

Äldre planformer

Ändra detaljplan

Ändra servitut

Överenskommelse

Överenskommelse om anläggningsåtgärd

Överenskommelse om fastighetsreglering

Överenskommelse om klyvning

Överenskommelse om ledningsrätt

Överlåtelse

Översiktsplan