Fastighetsrätt för samhällsbyggare – en kurs till förmån för Stockholms Stadsmission

Ett samhälle byggs av människor. Det kräver kompetens och intresse för helheten, en förmåga att navigera mellan fakta och åsikter. Den 10 december samlas en stor skara fastighetsrättsliga experter på Vasagatan 50 för att var och en bidra till fastighetsrättslig fördjupning, d.v.s. föreläsa om sin del i samhällsbyggnadsväven.

Det kommer bl.a. handla om egendomsskyddet i dag, fastighetsrättsliga myter, ägarlägenheter, interaktiv PBL, servitut, tillfällig nyttjanderätt vid infrastrukturprojekt, 3D-fastigheter 2019 och mycket mer. Kursen ges till förmån för en annan expert inom samhällsbyggandet, Stockholms Stadsmission. Alla intäkter från kursdagen går oavkortat till dem och deras arbete. Lärare och arrangör ställer upp ideellt.

Lärare under kursdagen är bl.a. följande (flera tillkommer dag för dag, se vår kurshemsida för aktuell status):
Olof Graner, lantmäterikonsult, Vesterlins
Carolina Gustavsson, advokat, Landahl Advokatbyrå
Henrik Höglund, biträdande bygglovschef, Haninge kommun
Barbro Julstad, doktor i fastighetsrätt, Vesterlins
Johan Larsson, förbundsjurist SKL, Boverkes PBL Kompetens-kansli, expert i översiktsplaneutredningen
Christer Södereng, vattenexpert, Structor
Kristina Thimberg, lantmäterikonsult, Vesterlins
Tomas Vesterlin, VD, Vesterlins,

Kursinnehåll, ett axplock (fler ämnen tillkommer dag för dag, se vår kurshemsida för aktuell status):

Rättspraxis servitut – vad har hänt med rättsfiguren?
Året har bjudit på flera intressanta rättsfall som ytterligare mejslar ut rättsfiguren servitut. Vi går igenom de viktigaste utslagen från HD och MÖD samt sätter dessa i ett större sammanhang.

Egendomsskyddet, nu också i lantmäteriförrättningar
HD har i Parkfastigheten slagit fast att egendomsskyddet ska prövas särskilt vid tvångsvis marköverföring genom fastighetsreglering. Men vad innebär utslaget mer i detalj. Vi reder ut frågorna.

Ägarlägenheter, här kommer dom!
Ägarlägenheterna verkar efter år i skuggorna vara på väg in i rampljuset. Men vad gäller för denna särskilda fastighetstyp, vilka utmaningar ser vi och vilka möjligheter lockar.

Interaktiv PBL – det nya svarta
Alla lagar gäller parallellt och oinskränkt i förhållande till varandra – och ofta till praktikerns förtret. I föreläsningen blandas praxis, aktuella lagstiftningsprojekt och spådomar kring integrationen mellan plan- och bygg- respektive miljörätten.

Tillfällig nyttjanderätt vid infrastrukturprojekt – upplåtelseformen som lagstiftaren glömde?
För närvarande pågår flera större infrastrukturprojekt i Sverige. Projekten kräver att centralt belägna ytor i våra storstäder tas i anspråk för tillfälliga etablering. Men hur fördelar sig ansvaret vid en sådan upplåtelse mellan upplåtaren och exempelvis järnvägsbyggaren?

Fastighetsrättsliga myter – 4,5 meter från fastighetsgräns
Under temat fastighetsrättsliga myter som behöver vädras ut tar vi upp detta med 4,5 meter till fastighetsgräns. Vi rör oss från 1734 års lag via finsk rätt till nutid och reder under resan upp mytbildningen på området.

3D-fastighetsbildning och samnyttjande av utrymmen
När nya exploateringar genomförs vill man gärna effektivisera användningen av ytorna i byggnaderna och dra ner på kostnaderna i byggskedet genom att samnyttja utrymmen. Vad är då viktigt att tänka på vid projekteringen och vad ger olika rättighetslösningar för konsekvenser vid den framtida förvaltningen?

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

Mer information om kursen >>
Anmäl dig till kursen här >>