Fastighetsbildningsförrättning

En fastighetsbildningsförrättning är en lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen genom vilken fastighetsbildning sker. Fastighetsbildningsförrättning handläggs av lantmäterimyndigheten efter ansökan. Lantmäterimyndigheten har ytterst begränsade möjligheter att ta officialinitiativ till fastighetsbildningsåtgärd.

Det är vanligt att flera fastighetsbildningsåtgärder handläggs i samma förrättning, liksom att en eller flera fastighetsbildningsåtgärder handläggs i samma förrättning som en anläggnings- eller ledningsrättsåtgärd.

Lantmäterimyndigheten företräds vid fastighetsbildningsförrättning av en förrättningslantmätare. Lantmäterimyndigheten kan också utökas med två gode män, men det är ovanligt. Det är således normalt förrättningslantmätaren som ensam ansvarar för handläggningen av ärendet. Till sin hjälp kan denne ha mätningsingenjörer, karttekniker, administratörer m.fl., det är dock förrättningslantmätaren som beslutar i ärendet.

Förrättningslantmätaren bär ett officialutredningsansvar. Det innebär att det är förrättningslantmätaren som ska tillse att frågorna utreds i sådan grad att lantmäterimyndigheten kan gå till beslut. Officialutredningsansvaret är ett av flera betydelsefulla moment där förrättningsprocessen avviker från andra myndighetsprocesser, exempelvis tvistemål i allmän domstol, där varje part själv måste svara för att utreda och bevisa förutsättningarna för bifall till sitt yrkande.

Avgörande för om yrkad fastighetsbildningsåtgärd kan läggas till grund för beslut är om vissa lagstadgade villkor är uppfyllda. Villkoren skiljer sig åt beroende på vilken fastighetsbildningsåtgärd det är fråga om. Villkoren har till syfte att skydda enskilda och allmänna intressen från oönskade effekter. Reglerna till skydd för allmänna intressen återfinns i huvudsak i 3 kapitlet fastighetsbildningslagen.

Fastighetsbildning kan i vissa fall ske med tvång, då genom fastighetsreglering eller klyvning. Avgörande för om tvång kan tillämpas är om villkoren till skydd för allmänna respektive enskilda intressen är uppfyllda.

Vid fastighetsbildningsförrättning ska som huvudregel ett sammanträde hållas (lantmäterisammanträde). Vid sammanträdet redogör lantmäterimyndigheten för det material myndigheten har till underlag för beslut. Vidare redovisas parternas yrkanden, medgivanden och andra processhandlingar samt eventuella synpunkter från samråd med berörda myndigheter. Sakägare har möjlighet att lämna information och synpunkter. Under sammanträdet kan ansökan utökas samt yrkanden och medgivanden respektive bestridanden lämnas. Sammanträde fyller ofta en särskilt viktig funktion i ärenden med motsättningar mellan de deltagande sakägarna.

Resultatet av fastighetsbildningsförrättning är – om beslut kan fattas i linje med yrkad åtgärd – fastighetsbildningsbeslut, ersättningsbeslut (beroende av åtgärd), tillträdesbeslut (beroende av åtgärd), kostnadsfördelningsbeslut och avslutningsbeslut. Besluten noteras i en beslutshandling, benämnd beskrivning. Vidare noteras skälen för besluten m.m. i en handling kallad protokoll. En förteckning över samtal, inkomna handlingar mm noteras i ett dagboksblad. Nya gränser m.m. anges i en förrättningskarta. Alla handlingar i ärendet benämns gemensamt för en akt (förrättningsakt). Beslut kan normalt överklagas under fyra veckor från avslutningsdagen.

Det är möjligt att som fastighetsägare ha ombud eller biträde vid lantmäteriförrättning. Varje enskild fastighetsägare står dock själv för sina ombudskostnader under förrättningsfasen.

Sök begrepp

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Å
 • Ä
 • Ö

Abstrakt fel

Allemansrätten

Allmän plats

Allmänna fastighetstillbehör

Allmänning

Allmänt vatten

Andelsöverlåtelse

Anläggningsförrättning

Anläggningsåtgärd

Ansökan om avstyckning

Ansökan om fastighetsbildning

Ansökan om fastighetsreglering

Ansökan om klyvning

Ansökan om sammanläggning

Arealfång

Arealförvärv

Arealöverlåtelse

Arkivforskning

Arrende

Avdragsförbud

Avgärda by

Avrösningsjord

Avstyckning

Avsöndring

Avtalsrättighet

Avtalsservitut

Avvittring

Benefik

Beskattningsunderlag

Beskrivning vid lantmäteriförrättning

Besparingsskog

Beståndsmetoden

BM-win

Bolby (Bohlby)

Bonitet

Bruttoarea, BTA

Byggmästarsmitta

Byggnads- och Brandstadga för rikets städer, 8 maj 1874

Byggnadslagen (1947:385)

Byggnadsplan

Byggnadsstadga för stad och landsbygd av den 20 november 1931

Byggnadsstadgan (1947:390)

Byggnadsstadgan (1959:612)

Byggnadstillbehör

Civilrätt

Dagboksblad vid lantmäteriförrättning

Defensiv vattenrätt

Delningsgrund

Delägarfastighet

Delägarförvaltning

Delägarsammanträde

Detaljplan

Donationsjord

Enkel sämjedelning

Ensittarförrättning

Enskilt huvudmannaskap

Enskilt vatten

Enstaka hemman

Ett-fem-vatten / 1:5 vatten

Exploateringsavtal

Exploateringsgrad

Exploateringssamverkan

Expropriationslagen

Fastighet / Fastighetsbegreppet

Fastighetsbestämning

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningsförrättning

Fastighetsdomstolen

Fastighetsfålla

Fastighetsindelning

Fastighetsindelningsbestämmelser

Fastighetsköp

Fastighetsplan

Fastighetsregister

Fastighetsrätt

Fastighetstillbehör

Fastighetsöverlåtelse

Fel i fastighet

Femstenarör

Formalavtal

Formkrav

Formkrav fastighetsköp

Formkrav servitut

Formkrav tomträtt

Friskilling

Frivillig skattskyldighet

Fullmakt lantmäteriförrättning

Fysiska fastighetstillbehör

Fysiska fel

Fysiskt lokaliserat servitut

Färdig tomtmark

Fördjupad översiktsplan

Förening

Föreningsförvaltning

Förfogandeinskränkning

Förköpslagen

Förmedlat mantal

Förmånsfastighet

Förrättning

Förrättningsakt

Förrättningskostnad

Förtätningsområde

Förväntningsvärde

Gemensam ägovidd

Gemensamhetsanläggning

Genomförandeavtal

Graderingsvärde

Grannelagsrätt

Gränsutvisning

Hammarskifte

Handräckning

Hemulansvar

Hjärtsten

Huvudmannaskap

Hyra

Härskande fastighet

Hävning

Ideell ägarandel

Impediment

Industritillbehör

Influensregeln

Inrösningsjord

Inskrivning

Inteckning

Inteckningsfri avstyckning

Investeringsmoms

Inäga

Jorddelning

Jordnatur

Jämkning

Kapitaltillgångar

Karta vid lantmäteriförrättning

Klyvning

Kommunal lantmäterimyndighet

Kommunalt huvudmannaskap

Kommunkontosystemet

Komplicerad sämjedelning

Koncernbidrag

Konkret fel

Konsensualavtal

Kronohemman

Kvartersmark

Köp

Lag angående stadsplan och tomtindelning (1907:67)

Laga kraft

Lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Lagertillgångar

Landvinning

Lantmäteriförrättning

Lantmäterikonsult

Lantmäterimyndighet

Latent skatt

Ledningsförrättning

Ledningsrättsförrättning

Legalisering

Littrering

Ljus BTA

Lokaliserat servitut

Lukrativ vattenrätt

Mall servitutsavtal

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljööverdomstolen

Markanvisningsavtal

Markexploatering

Marknadsvärde

Marksamfällighet

Markupplåtelseavtal

Markåtkomst

Mindre brygga på annans vatten

Moms

Momsklausul i exploateringsavtal

Muntliga servitut

Myckenhetsservitut

Negativ rättskraft

Negativa servitut

Nullitet

Nybildning av fastighet

Nyttjanderätt

Näringsbetingade andelar

Obligationsrätt

Offentlig rätt

Officialansvar

Officialinitiativ

Officialrättighet

Officialservitut

Ofri tomt / Ofri tomt i stad

Olokaliserade servitut

Ombildning av fastighet

Ombud vid lantmäteriförrättning

Omsättning

Omvänd byggmoms

Onerös

Ortsprismetoden

Oskiftad mark

Partiell nyttjanderätt

Permutation

Perpetua causa

Personalservitut

Plan och bygglagen (1987:10), den äldre

Planavtal

Plangenomförande

Plankarta

Planmonopol

Positiv rättskraft

Positivt servitut

Pris

Prisavdrag

Privat jorddelning

Privat ägostyckning

Priviligierade servitut

Protokoll vid lantmäteriförrättning

Påföljder – fel i fastighet

Pågående markanvändning

Retroaktivt avdrag

Rå tomtmark

Rådighetsfel

Rådighetsinskränkning

Rågång

Råmark

Rättskraft

Rättsliga fastighetstillbehör

Rättsliga fel

Rättsligt lokaliserade servitut

Sakrätt

Sakägarförteckning vid lantmäteriförrättning

Samfällighet

Samfällighetsutredning

Samäganderätt

Servitut

Servitutsegendom

Servitutslagen

Servitutsliknande rättigheter

Servitutsrekvisit

Servitutsändamål

Sidolöpare

Skadestånd

Skatteförrättning

Skatteklyvning

Skatteköp

Skattereglering

Skogsnormen

Snedklyvning

Stadsplan

Stadsplanelagen (1931:142)

Stamfastighet

Statlig lantmäterimyndighet

Styckningslott

Ståndortsindex

Ständig besittningsrätt

Svävarvillkor

Sämjedelning

Sämjeägoutbyte

Särskild gränsutmärkning

Särskild handräckning

Tillträde vid fastighetsöverlåtelse

Tillåten markanvändning

Tomt

Tomtindelning

Tomtlega

Tomträtt

Tomträtt – 1953 års ändringar

Tomträtt – 1967 års ändringar

Tomträtt – ersättning egendom

Tomträtt – tillbehör

Tomträtt – väsentligen för annat ändamål än bostadsbebyggelse

Tomträtt – ändamål och föreskrifter

Tomtöre

Total nyttjanderätt

Traditionell fastighet

Tredimensionell fastighet

Tredimensionell fastighetsbildning

Tredimensionellt fastighetsutrymme

Underprisöverlåtelse

Uppförandeskede

Uppgrundning

Upphäva servitut

Upphäva sämjedelning

Upplåtelse

Upplåtelseavtal

Urholkad fastighet

Utilitas fundo

Utliggare

Uttagsbeskattning

Uttagsbeskattning i byggverksamhet

Utäga

Vattenområde

Verksamhetsgren

Vesterlinska Skolan

Vincinitas

Visare

Åkernormen

Återgångsvillkor

Äganderättsutredning

Äganderättsövergången

Ägarkongruens

Ägarlägenhetsfastighet

Ägodelningsrätt

Ägogradering

Ägoutbyte

Äldre planformer

Ändra detaljplan

Ändra servitut

Överenskommelse

Överenskommelse om anläggningsåtgärd

Överenskommelse om fastighetsreglering

Överenskommelse om klyvning

Överenskommelse om ledningsrätt

Överlåtelse

Översiktsplan